طرح درس .قوانین و مقررات رشته های ورزشی

تقدیم به دانش اموزان و همکاران گلم

 توپ:

از مواد طبيعي يا مصنوعي ساخته مي شود.بايد از جنس چوب پنبه كه لايه چرمي دارد باشد.توپ چرمي بايد داراي 16 پرك باشد كه به پايه وصل مي شوند. وزن توپ بايد بين 4/74تا4/50 گرم باشد.

راكت:

راكت بدمينتون معمولا از جنس چوبي يا فلزي مي باشد.راكت از قسمتهاي:دسته-ميله-گلوياسه راهي-صفحه راكت(كله راكت)تشكيل شده است.

قرعه كشي:

براي شروع بازي داور مسابقه با سكه عمل قرعه كشي را انجام دهد.نفر برنده قرعه كشي مي تواند توپ يادريافت(زمين)را انتخاب كند.برنده بازي كسي است كه دوگيم از سه گيم را ببرد.

امتيازات گيمها:

در مردان 15تايي است ودر نونهالان وبانوان 11تايي است.در بازيهاي يك نفره ودونفره مردان كسي كه زودتر به امتياز 15برسد برنده گيم محسوب مي شود ودر بانوان ودر نونهالان هر كسي زودتر به امتياز 11برسد برنده گيم محسوب مي شود. هر كس 2گيم از 3گيم را ببرد برنده بازي است.

يسينيگ چيست:

اگر در آقايان امتياز به 14-14 رسيد ويادربانوان به امتياز10-10شد ازكسي كه زودتر به امتياز 14ويا10رسيد سوال مي شودكه آيا امتياز اضافه مي خواهد يا نه و اگر جواب مثبت باشد بازي به 17و13ادامه مي يابد واگر جواب منفي باشد بازي در همان 15و11به پايان مي رسد.

فردي كه برنده گيم شد در گيم بعدي اولين سرويس را مي زند. تنها بازيكني امتيازكسب مي كند كه سرويس را زده باشد و توپ را در زمين بازيكن مقابل بخواباند.

تعويض زمين:

بازيكنان بايستي در موارد زير زمين را عوض كنند:1-پايان گيم اول2-پيش از شروع گيم سوم3-در صورت تساوي 1بر1 درگيم سوم در آقايان درپوئن8ودرخانمها ونونهالان در پوئن 6 تعويض زمين صورت مي گيرد.

سرويس:

زننده وگيرنده سرويس بايد به صورت مورب در داخل محوطه سرويس و بدون تماس با خطوط محوطه سرويس قرار گيرند.از لحظه شروع سرويس تا پايان اجراي ضربه بايد قسمتي از هر دو پاي بازيكن در حالتي ثابت با زمين تماس داشته باشد.راكت زننده سرويس بايد اولين  سرويس را به پايه (كله)توپ بزند.هنگام برخورد توپ با راكت زننده سرويس تمام توپ بايد از كمر سرويس زننده پايينتر باشد. ميله راكت زننده سرويس از لحظه زدن ضربه به توپ بايد به طرف پايين امتداد داشته باشد به نحوي كه تمامي كله راكت از تمامي دست حامل راكت بازيكن پايينتر باشد.هنگام زدن سرويس اگر توپ با راكت زننده سرويس برخورد نكند خطا محسوب مي شود زننده سرويس نبايد قبل ازآمادگي كامل گيرنده سرويس اقدام به زدن سرويس كند در بازيهاي يك نفره ريا تا زماني كه زننده سرويس امتيازي كسب نكند و يا اينكه امتياز او در آن گيم زوج باشد زننده وگيرنده سرويس بايد در زمين راست قرار گيرند و تازماني كه امتياز زننده سرويس در آن گيم فرد باشد بازيكنان موظفند در سمت چپ زمين براي زدن سرويس ودريافت اقدام نمايند. اگر دريافت كننده سرويس مرتكب خطا شد ويا توپ در زمين وي متوقف شود زننده سرويس يك امتياز كسب مي كند واز طرف ديگر زمين اقدام به زدن سرويس بعدي مي كند.اگر زننده سرويس مرتكب خطايي شود و يا اينكه توپ در زمين وي متوقف شود زننده سرويس حق زدن سرويس را از دست مي دهد و آنگاه گيرنده سرويس حق زدن سرويس را به دست مي آورد بدون اينكه امتيازي به طرفين داده شود.

 بازيهاي دونفره:

هنگام شروع گيم وهر زماني كه يكي از طرفين حق زدن سرويس را به دست آورد بايد از قسمت راست زمين اقدام به زدن سرويس نمايد.فقط سرويس گيرنده حق برگشت سرويس را دارد در صورتي كه توپ به همبازي گيرنده سرويس برخورد كند و يا ضربه اي به توپ وارد كند خطا محسوب مي شود ودر اين صورت به زننده سرويس يك امتياز تعلق مي گيرد به جز اولين سرويس هر تيم كه دوبار حق زدن سرويس را دارد.پس از برگشت سرويس توسط دريافت كننده هر يك از بازيكنان مي توانند به توپ ضربه بزنند.در زدن سرويس اگر عدد پوئن فرد باشد نفرزن از سمت راست اولين سرويس را مي زند و اگر پوئن زوج باشد نفر زوج زن در سمت راست اولين سرويس را مي زند ونفر بعدي از طرف ديگر اقدام به زدن سرويس مي كند.هر يك از بازيكنان زننده گيم مي تواند اولين سرويس گيم بعدي وهر يك از بازيكنان بازنده گيم نيز مي تواند اولين دريافت كننده سرويس گيم بعد باشد.(پس از پايان هر گيم و در شروع گيم بعد مي توان جاي نفرات را عوض كرد.)

اشتباهات(خطاهاي)محوطه سرويس:

1-اگر بازيكن خارج از نوبت سرويس بزند.2-به طور اشتباه از سمت ديگر سرويس زده باشد.3-به طور اشتباه در سمت ديگر زمين براي دريافت سرويس ايستاده و سرويس زده باشد.اشتباه محوطه سرويس اگر بعد از زدن سرويس بعدي تشخيص داده شود نبايد اصلاح گردد ولي اگر قبل از زدن سرويس بعدي تشخيص داده شود اگر هر دو اشتباه كرده باشند به جا داده مي شود ولي اگر يكي از طرفين اشتباه كند و رالي به نفع او تمام بشود به جا داده مي شود و چنانچه رالي به ضرر او تمام شود اشتباه اصلاح نمي شود.

خطاهاي بازي بدمينتونFAULTS:

موارد زير خطا محسوب مي شود:

1-اگر سرويس صحيح زده نشود. 2-اگر توپ در هنگام بازي خارج از محوطه زمين بازي فرود آيد.3-از داخل بازديد تور عبور كند.4-از تور عبور نكند.(قبل از عبور از تور بيافتد.)5-به سقف يا ديواره هاي دور زمين برخورد كند.6-به بدن يا لباس بازيكن برخورد كند ويا در اطراف زمين به هر شئ يا فردي تماس پيدا كند.7-اگر به توپ در زمين حريف ضربه زده شود.8-برخورد لباس ويل راكت به تور و نگهدارنده هاي او(پايه)9-زماني كه توپ در حال عبور از بالاي تور است مانع ضربه زدن حريف شود.10-در طول بازي بازيكن به طور عمد تمركز حريف خود را بهم بزند.(مثل ايجاد سروصدا وحركات غير عادي وخصمانه)11-در حين بازي گرفتن توپ با راكت وبا كمي مكث به آن ضربه زده شود.(حمل شود)12-توسط بازيكن دو بار ضربه زده شود.

 

 پايان

نوشته شده در شنبه نهم دی ۱۳۹۱ساعت 15:17 توسط مصیب دیدارى.یونس خادمی| |

بسمه تعالي

 

قوانين و مقررات :

شمشير بازي ورزشي دو نفري براي زنان و مردان است كه هم به صورت انفرادي و هم به صورت تيمي صورت مي گيرد و داراي قوانين و مقررات خاص خود است . هنگام پرداختن به اين ورزش بايد لباس مخصوصي پوشيد و از دستكش , زير پوشهايي از پارچه ضخيم و يك نقاب تور فلزي استفاده كرد تا صورت و بدن از ضربه هاي احتمالي حريف محفوظ بماند .

به لبلس شمشير بازها يك كابل يا سيم متصل است . اين سيم با دستگاه مخصوصي ارتباط پيدا مي كند كه مي تواند تعداد ضربه هاي وارده را ضبط و محاسبه كند .

محوطه مسابقه شمشير بازي كه به آن پيست مي گويند , چهارده متر طول و 8/1 تا دو متر پهنا دارد. اين پيست با هفت خط افقي به نواحي مختلف تقسييم مي شود. قبل از شروع مبارزه , هر دو شمشير باز در برابر يكديگر مي ايستند و حالت خاصي به خود مي گيرند تا مسابقه را آغاز كنند .

انواع شمشير ها :

در موزه هاي دنيا نمونه هاي بسياري از شمشير ها وجود دارد كه عمر بعضي از آنها به 7 هزار سال ميرسد . اما شمشيرهايي كه امروزه در مسابقات رسمي شمشير بازي مورد استفاده قرار مي گيرند , عبارتند از فلوره , اپه و سابر . هر يك از اين شمشير ها خصوصيات معيني از نظر وزن و طول و شكل دارند به شرح زير :

فلوره :

فلوره شمشيري است به وزن 500 گرم به طول 110 سانتي متر شامل : دسته , گارد و تيغه .

تيغه شمشير فلوره از جنس فولاد و آلياژي است كه خاصيت فنري دارد . در نوك تيغه شمشير فلوره تكمه اي قرار دارد كه هرگاه بازيكن بتواند فشاري معادل 500 گرم نيرو بر بدن حريف وارد كند , اين ضربه روي دستگاه مخصوص ضبط ميشود . هدف در بازي فلوره , فقط سينه و شكم و پشت و پهلوهاي حريف است . تعداد ضربات فلوره براي زنان و مردان 5 ضربه در مدت 6 دقيقه است . مسابقات فلوره تنها بوسيله يك سرداور , قضاوت ميشود .

اپه :

شمشير اپه به طول 110 سانتي متر , 770 گرم وزن دارد و ضخامت تيغه آن بيشتر از تيغه فلوره است . ضمن آنكه مقطعي مثلث شكل دارد . در اين رشته هم مانند فلوره , ضربه ها بوسيله دستگاه الكتريكي ضبط مي شوند . اما بايد 750 گرم نيرو بر نوك شمشير وارد شود تا دستگاهه آن را ضبط كند .هدف در اين بازي تمام بدن است و تعداد 5 ضربه در 6 دقيقه براي هر بازي در نظر گرفته شده است .

سابر :

شمشير سابر 500 گرم وزن دارد و طول آن 105 سانتي متر و طول تيغه آن 88 سانتي متر است . هدف در اين رشته همه قسمت هاي بالايي بدن است كه از كشاله رانها شروع ميشود و مي توان هم با نوك شمشير و هم از پهلو ( به صورت برش ) ضربه وارد آورد . در سالهاي اخير سابر بصورت الكتريكي نيز در آمده و قضاوت مسابقات آن با يك سرداور است . تعداد 5 ضربه در مدت 6 دقيقه برنده بازي را تعيين مي كند . حركات و سرعت عمل در سابر بسيار بيشتر و سريعتر از دو رشته ديگر شمشير بازي است .

اصطلاحات :

امتياز : هر ضربه اي كه به هدف وارد شود و شرايط لازم را داشته باشد , يك امتياز به حساب مي آيد .

آپل : عبارت است از كوبيدن پاي راست به زمين . اين عمل براي ترساندن حريف و بر هم زدن تمركز حواس او انجام ميشود و بايد بطور ناگهاني و شديد انجام گيرد .

آتاك : حالت حمله به خود گرفتن . در اين حال , شمشير باز دست را پيش مي گيرد و حمله مي كند و طرف ديگر دفاع كننده است .

سپر : قسمتي از شمشير است كه دست را در مقابل حريف محافظت مي كند .

فول : خطا و نقض قانون بازي است . عمده خطاهاي شمشير بازي عبارتند از : هرگونه بي ادبي و تحقير حريف , هرگونه اعتراض به حريف پس از اعلام راي داوران , گرفتن بدن حريف و جلوگيري از بازي وي , نداشتن وسايل كامل مسابقه , پرتاب كردن شمشير به طرف حريف , خشونت پس از اخطار اولي , تكرار حمله به حريف پس از فرمان ايست داور .

 

 

 

پايان

نوشته شده در جمعه هشتم دی ۱۳۹۱ساعت 20:5 توسط مصیب دیدارى.یونس خادمی| |

قوانين و مقررات :

شنا ورزشي است كه هم به گونه اي تفريحي براي پيمودن مسافتهايي در آب اجرا مي شود و هم براي مسابقه و رقابت .
شنا چه براي تفريح و سرگرمي يا مسابقه و رابت ورزشي است دلخواه و محبوب كه در سراسر جهان طرفداران بسيار زيادي در ميان مردم دارد .
شنا به صورت هاي مختلف در رودخانه ، در آبهاب آزاد ، در آبهاي ساحلي دريا و درياچه و گاه نيز در ميان آبهاي خروشان درياها و اقيانوسها انجام ميشود اما بطور معمول شنا را در استخر انجام ميدهند كه استخر ميتواند يا بصورت سرپوشيده يا در هواي آزاد باشد .

 مشخصات استخر :

استخر محل مخصوصي است براي شنا ، شيرجه ، واترپلو كه در اندازه هاي مختلف ساخته مي شود . ولي استخرهايي كه در آنها مسابقات رسمي را برگزار ميكنند بايد داراي مشخصاتي معين باشد . اين مشخصات از طرف فدراسيون بين المللي شناي آماتور ، كه آن را فينا FINA  مي خوانند به شرح زير تعيين شده است :

طول : 50 متر   عرض : حداقل 21 متر

عمق : حداقل 80/1 متر

تعداد خطوط 8 خط ( عرض هر خط 5/2 متر )

در استخرهايي كه ركوردگيري ميكنند ، دماي آب بايد 22 تا 24 درجه سانتي گراد باشد .

لباس شنا :

لباس مخصوص شنا يك شلوار كوتاه و چسبيده به بدن است كه بايد وزن آن بسيار كم باشد و آب را در خود نگه ندارد . طبق مقررات بين المللي شلوار شنا هنگام مسابقات بين المللي و ركوردگيري بايد از پارچه اي به رنگ تيره و بصورت يك تكه باشد . در ميان تمام رشته هاي ورزشي شناگران كمترين و سبكترين پوشاك را دارند .

 انواع شنا :

ورزش شنا را به صورتهاي گوناگون انجام ميدهند . بعضي از انواع شناها عبارتند از :

شناي استقامت : پيمودن مسافتهاي طولاني در آب را به كمك انواع شناها ، شناي استقامت مي گويند . اين نوع شنا بطور معمول در آبهاي آزاد صورت مي گيرد . اما در استخر هم ميتوان شناي استقامت انجام داد . از انواع شناها كه براي پيمودن مسافتهاي زياد به كار ميرود شناي پهلو است كه خستگي كمتري در پي دارد .

شناي زير آبي : از انواع شناها است كه به منظور نجات غريق و يا يافتن چيزي در زير آب مورد استفاده قرار ميگيرد . در شنلي زير آبي بطور معمول از شناي قورباغه يا شناي پهلو استفاده مي كنند .

كار غواص ها هم در زير آب شناي زير آبي است اما آنها ا وسايل مخصوصي استفاد مي كنند تا بتواند در زير آب بتر و سريعتر حركت كنند ، مدت بيتري در زير آب بمانند و به عمق زيادتري برسند .

 شيرجه :

شيرجه از رشته هاي مهم و زيباي ورزش شنا است . به طور كلي شيرجه يا از سكو انجام ميشود يا از تخته فنري .

سكو دو وع است : سكوي 10 متري و سكوي 5 متري . همچنين تخته فلزي نيز 2 نوع است : 3 متري و 1 متر ي .

شيرجه را هم با دورخيز كردن انجام ميدهند و هم بدون دورخيز .

 انواع شيرجه :

شيرجه انواع مختلفي دارد كه شيرجه روها از لحظه جداشدن از سكو يا تخته تا دخول در آب به شكلهاي گوناگون به بدن خود پيچ و تاب ميدهند و سپس در آب فرو مي روند .

انواع شيرجه عبارت است از : فرشته ، شكسته ، جمع باز ، يك چرخ از جلو با يك پشتك ، يك پشتك و نيم ، شيرجه از عقب ، يك مهتاب ، شيرجه موازنه ، بالانس شيرجه ، شيرجه هاي پيچ .

 نجات غريق :

يك سلسله كارهايي را كه بايد به شيوه اي فني و علمي انجام شود تا يك غريق از مرگ نجات يابد ، نجات غريق مي گويند .

براي ياد گرفتن اصول نجات غريق بايد در كلاسهاي مخصوصي شركت كرد تا نشان ويژه آن را بدست آورد . عمليات نجات غريق شامل مراحل مختلفي است همچون گرفتن غريق از آب ، اجراي تنفس مصنوعي و ...

فدراسيون نجات غريق در سال 1910 توسط ريموند پيته در شهر پارس تاسيس شد و سپس در سطح جهان گسترش يافت .

 مسابقات شنا :

مسابقات شنا در مسافتهاي گوناگون و به شيوه هاي مختلف برگزار ميشود . مهمترين نوع شناها عبارتند از :

شناي قورباغه : شناي قورباغه يكي از مفيدترين شناها در دريا و آبهاي خروشان است كه چون چهار دست و پا در آب قرار ميگيرند تا حد زيادي به شناي حيوانات شباهت دارد .

در مسابقات شناي قورباغه بايد طبق اصول و شرايط زير انجام گيرد :

ـ دستها بايد با هم از طرف سينه به طرف جلو حركت داده شود .

ـ سنگيني بدن بايد روي سينه باشد و شانه ها در سطح آب به طور افقي قرار گيرد .

ـ پاها بايد با هم به طرف بدن جمع شود سپس از طرفين باز شده بعد جفت شوند .

شناي پروانه : از انواع شناهاي جديد است كه قدرت زيادي مي خواهد . در مسابقات رسمي بايد طبق اصول و شرايط زير انجام گيرد :

ـ بازوها بايد با هم و در بالاي سطح آب به طرف جلو پرتاب شود و همزمان به سمت عقب كشيده شود .

ـ سنگيني بدن بايد روي سينه باشد و شانه ها در سطح آب به طور افقي قرار گيرند .

ـ تمام حركات ساقها و پاها بايد هم زمان و باهم انجام شود .

اين نوع شنا بسيار سنگين اما سريع ست و در مسافتهاي كم ميتوان اجرا كرد .

كرال : در لغت به معني خزيدن و سينه مال جلو رفتن است . از سريعترين نوع شناها لست كه در آن دستها هر بار كه از آب بيرون مي آيند از كنار گوش داخل آب ميشوند و همزمان با اين كار پاها به آب ضربه ميزنند .

شناي كرال به 2 صورت پشت و سينه ا نجام ميشود .

مسابقات جهاني شنا :

در مسابقات جهاني انواع شنا در مسافتهاي مختلف به اجرا در مي آيد كه عبارتند از :

كرال سينه : 100 متر ، 200 متر ، 400 متر ، 800 متر ، 1500 متر

قورباغه و پروانه : 100 متر و 200 متر

كرال پشت : 100 متر و 200 متر

مختلط انفرادي : ( چهار شناي انفرادي شامل شناي پروانه ، پشت ، قورباغه ، آزاد ) : 200 متر و 400 متر .

امدادي آزاد : 100 × 4 متر ، 200 × 4 متر .

مختلط امدادي : 100 × 4 متر .

 داوران :

مسابقات رسمي شنا را گروهي داور نظارت و قضاوت ميكنند كه عبارتند از : سرپرست كل مسابقات ، استارتر ( اعلام كننده شروع مسابقات ) سرپرست وقت نگهدارها ، وقت نگهدارها براي هر خط ، سرداور ، داوران رده بندي براي هر خط ، داور رگشت براي هر خط ، داور شنا و ( استيل ) گوينده ، نويسنده نتايج و هماهنگ كننده شناگران .

  

پايان

 

نوشته شده در جمعه هشتم دی ۱۳۹۱ساعت 20:2 توسط مصیب دیدارى.یونس خادمی| |

قوانين و مقررات فوتبال :

فوتبال نوعي بازي با توپ است كه 2 تيم 11 نفري در آن شركت دارند . از هر تيم يك نفر در ميان دروازه مي ايستد و بقيه اعضاي تيم تلاش مي كنند با همكاري يكديگر توپ را وارد دروازه حريف كنند . هر تيم كه بيشترين توپ را از خط دروازه حريف عبور دهد برنده بازي است .

امروز فوتبال با قوانين و مقررات يكسان در سراسر جهان به اجرا در مي آيد و براي لذت بردن از بازي فوتبال بايد با اين قوانين آشنا بود .

زمين بازي :

زمين بازي فوتبال به شكل مستطيل است كه مي تواند عرض آن حداكثر تا 75 متر و طول آن حداكثر تا 120 متر باشد . زمين فوتبال را چنان خط كشي مي كنند كه كه خطهاي طول عرض دروازه محوطه جريمه ( پنالتي ) قوس پنالتي دايره مركزي و خط مركزي مشخص باشد . در چهار گوشه زمين بازي 4 پرچم كوتاه نصب ميشود .

دروازه :

در دو انتهاي زمين فوتبال دو دروازه نصب است كه هر دروازه 2 متر و 44 سانتي متر ارتفاع و 7 متر و 32 سانتي متر عرض دارد .

پوشش توپ فوتبال بطور معمول از جنس چرم است و توپ بايد كاملاً كروي شكل باشد . در شروع بازي محيط دايره توپ 68 سانتي متر تا 71 سانتي متر و وزن آن 396 گرم تا 453 گرم است .

بازيكنان :

هر دسته يازده بازيكن وارد مي كند كه يكي از آنها دروازبان (گلر) است. طي مدت بازي هر تيم مي تواند چند تن از بازيكنان خود را تعويض كند. در مسابقات رسمي به هر يك از تيمها اجازه بيش از دو بار تعويض را نمي دهند.

لباس بازيكنان :

لباس معمولي براي بازي فوتبال عبارت است از:پيراهن شورت جوراب ساق بلند و كفش مخصوص فوتبال .

براي آنكه بازيكنان يك تيم از تيم مقابل مشخص باشند بايد لباس يكرنگ و يك شكل بپوشند . رنگ پيراهن دروازه بان نيز از بازيكنان و داور متمايز است . داوران فوتبال به طور معمول سياه مي پوشند .

 

 داور :

اداره و كنترل بازي فوتبال بر عهده يك نفر داور است كه دو نفر كمك داور ( يا خط نگهدار ) هم دارد . وظيفه داور نگهداشتن وقت نظارت بر چگونگي بازي و اجراي دقيق قوانين و مقررات فوتبال است . او ميتواند به دليل بدي آب و هوا يا دخالت تماشاگران بازي را متوقف كند و پايان دهد .

خط نگهدارها وظيفه دارند خروج توپ را از زمين بازي به اطلاع داور برسانند . ديگر وظايف داورها عبارت است از : قضاوت در مورد اجراي ضربه كرنر يا ضربه بر روي دروازه اعلام آفسايدها متوجه كردن داور به خطاهاي فني و جسمي ( با بلند كردن پرچم ) و همه گونه همكاري با داور در جهت اجراي هر چه بهتر بازي .

مدت بازي :

زمان بازي فوتبال به دو نيمه مساوي تقسيم مي شود كه هر نيمه 45 دقيقه طول مي كشد . ميان دو نيم وقت بازيكنان از 5 دقيقه تا حداكثر 15 دقيقه استراحت مي كنند . دروازه تيمها در نيم وقت دوم عوض مي شود .

در مسابقه هايي كه مي بايد تيم برنده معلوم شود چنانچه در 90 دقيقه بازي نتيجه مساوي بود دو وقت 15 دقيقه اي به بازي افزوده مي شود و در پايان اين نيم ساعت نيز اگر نتيجه همچنان مساوي بود كار به ضربه هاي پنالتي مي انجامد و برنده تيمي است كه بيشترين ضربات پنالتي را به ثمر رسانده باشد . گاهي نيز برنده يك مسابقه با چرخش يك سكه تعيين مي شود .

برخي از قوانين مهم فوتبال :

گل : هنگامي بدست مي آيد كه توپ از خط دروازه عبور كرده باشد .

ضربه كرنر : در صورتي است كه توپ پيش از بيرون رفتن از خط عرضي زمين ( خط دروازه ) براي آخرين بار با پا يا بدن يكي از بازيكنان تيم مدافع برخورد كند . در اين حال توپ در نقطه برخورد خطوط طول و عرض زمين قرار مي گيرد و توسط يكي از بازيكنان مهاجم به طرف دروازه حريف نواخته ميشود .

ضربه آزاد : اين ضربه از محلي زده مي شود كه خطا صورت گرفته باشد .

ضربه پنالتي : اگر يكي از بازيكنان تيم مدافع در محوطه پنالتي خطايي مرتكب شود كه مجازات آن ضربه آزاد مستقيم باشد داور يك ضربه پنالتي به نفع تيم حريف اعلام مي كند . ضربه پنالتي از روي نقطه پنالتي زده مي شود .

ضربه آزاد مستقيم : زننده اين ضربه مي تواند توپ را مستقيماً به طرف دروازه بفرستد و به گل تبديل كند .

آفسايد : اگر در لحظه اجراي ضربه به روي توپ بازيكني در مقايسه با توپ به خط دروازه تيم مقابل نزديك تر باشد در آفسايد قرار مي گيرد . با وقوع آفسايد داور سوت مي زند و يك ضربه آزاد غير مستقيم از نقطه اي كه آفسايد شده به تيم مقابل داده ميشود .

اخطار و اخراج : در صورتي كه يكي از بازيكنان مرتكب خطاهاي پي در پي و رفتار خشونت آميز شود يا با تصميم هاي داور مخالفت كند اخطار ( كارت زرد ) مي گيرد و اگر اين اعمال را تكرار كند و قوانين فوتبال را ناديده بگيرد داور به او كارت قرمز نشان ميدهد كه به معني اخراج از بازي است .

هند : اگر بازيكني به طور عمدي و با استفاده از دست يا بازو توپ را به جلو براند و يا به آن ضربه بزند مرتكب تخلف هند شده است .

خطاهاي نه گانه : 9 مورد خاص در فوتبال وجود دارد كه در آن بازيكن متخلف و تيم او جريمه ضربه آزاد مستقيم مي شود . اين خطاها اگر در محوطه پنالتي صورت گيرد جريمه آن يك ضربه پنالتي است . خطاهاي نه گانه عبارتند از : پشت پا زدن گرفتن بازيكن حريف با دست يا بازو بازي با توپ با دست يا بازو لگد زدن و حمله كردن به بازيكن تيم حريف پريدن روي بازيكن ديگر تنه زدن غير عادي و خطرناك تنه زدن از پشت سر حمله كردن به بازيكن حريف به قصد زدن او هل دادن بازيكن ديگر با دست يا هر قسمت از بازو .

 

 پايان

نوشته شده در جمعه هشتم دی ۱۳۹۱ساعت 19:59 توسط مصیب دیدارى.یونس خادمی| |

قوانين و مقررات ورزش كشتي آزاد و فرنگي

آخرين تغييرات صورت گرفته در قوانين و مقررات كشتي به شرح به شرح زير است .

1-  زمان كشتي نوجوانان 16-17 سال در سه زمان 30/1 دقيقه ايي ، جوانان و بزرگسالان در سه زمان 2 دقيقه ايي با 30 ثانيه استراحت مابين آنها برگزار خواهد شد هر زمان دو دقيقه ايي از كشتي ها براي خودداري استقلال است و كشتي گيراني كه موفق شوند در دو زمان به پيروزي دست يابند به عنوان برنده معرفي خواهند شد و نيازي به برگزاري زمان سوم نيست .

2-  كشتي گيراني كه در يك زمان دو دقيقه ايي موفق به اجراي يك فن پنج امتيازي و يا دو فن 3 امتيازي شوند بدون توجه به امتيازهاي كسب شده از سوي حريف برنده آن زمان خواهند بود ، در چنين شرايطي داور مسابقه موظف است كشتي را قطع و از كشتي گير برتر براي ادامه كشتي سئوال كند ، در صورت ادامه ندادن ، نتيجه آن زمان دو دقيقه ايي كشتي به سود كشتي گير برتر اعلام خواهد شد .

3-  هر وقت در يك زمان كشتي اختلاف امتيازهاي دو كشتي گير به شش برسد ، رئيس تشك موظف است پس از به حالت عادي درآمدن كشتي دستور قطع آن را به داور وسط بدهد ، كه در اين شرايط داور از كشتي گير برتر سوال ميكند كشتي را ادمه مي دهد يا خير ، در صورت ادامه ندادن نتيجه زمان دو دقيقه ايي كشتي به سود كشتي گير برتر اعلام خواهد شد .

تذكر : در شرايط فينال براي ادامه كشتي سئوال نخواهد شد .

4-  ادامه كشتي در هر شرايطي كه فني اجرا و به بيرون از تشك منتهي شود بدون توجه به امتياز دريافت شده به وسيله مجري سر پا در وسط تشك خواهد بود .

5-  تنها در يك مورد كه كشتي گير مدافع در حالت خاك اقدام به انجام حركات خطا كند پس از در نظر گرفتن امتياز جريمه و اخطار از سوي داوران ، ادامه كشتي در خاك خواهد بود ، در بقيه حالات ادامه كشتي در هر شرايطي پس از قطع از سوي داور سر پا در وسط تشك دنبال خواهد شد .

6-  كشتي در هر زمان منجر به ضربه فني شود ، ضربه كننده برنده نهايي كشتي خواهد بود ، در واقع تنها ضربه فني و سه اخطاره شدن است كه در هر زماني روي دهد ، تمام كننده يك مسابقه خواهد بود .

7-  چنانچه كشتي .در يك زمان دو دقيقه ايي با نتايج 1-1 ، 2-2 ، 4-4 و 6-6 و هر نتيجه ديگر مساوي به اتمام برسد ، برنده كشتي كسي خواهد بود كه كمترين اخطار را داشته باشد ، در صورت مساوي بودن امتيازها و اخطارها كشتي گيري كه آخرين امتياز را دريافت كرده است به عنوان برنده آن زمان اعلام خواهد شد .

8-  فرار از تشك و فرار از فن ، تمارض استفاده از فنون خطا با يك امتياز جريمه و يك اخطار براي خاطي همراه خواهد بود .

9-  در هر زمان از طول كشتي ، تعداد اخطارهاي كشتي گيري به سه برسد بازنده كشتي خواهد بود حتي اگر از نظر امتياز نسبت به حريف برتري داشته باشد .

10-    در شرايط ضربه فني ، سه اخطاره شدن ، حاظر نشدن روي تشك به هر نحوي آسيب ديدگي ، كشتي گير برنده صاحب پنج امتياز مثبت خواهد شد و به بازنده نيز امتيازي تعلق نخواهد گرفت .

11-    اجراي مكرر بارانداز و فتيله پيج مجاز است و مجري مي تواند در طول كشتي به دفعات از اين دو فن استفاده كند .

12-    چنانچه كشتي گيري در كش و قوس و بدون هول دادن از سوي حريف پايش از تشك خارج شود يك امتياز از دست خواهد داد ، اين شرايط براي مجري فن يا مدافع يكسان است ، يعني اگر مجري هم در حالت اجراي فن پايش از تشك خارج شود يك امتياز از دست ميدهد .

13-    در مقررات جديد اخطار كم كاري ( پاسيو ) وجود ندارد در مقابل كشتي گيراني كه حالت كم كاري داشته باشند پس از يك باز تذكر از سوي داور در صورت ادامه با يك امتياز و يك اخطار ******** كشتي را قطع پس از اعلام به كشتي گير ***.

14-    كشتي گيراني كه به هر صورت از انجام كشتي با حريف خودداري و يا بطور عمد وانمود به آسيب ديدگي كنند ، خطا كار شناخته شده و با يك امتياز و يك اخطار جريمه برخواهند شد .

تذكر : در صورت آسيب ديدگي كه با خونريزي همراه باشد زمان استراحت مجاز پزشكي بدون در نظر گرفتن جريمه براي كشتي گير آسيب ديده حفوظ خواهد  بود .

15-          فاصله بين دو كشتي از 30 به 15 دقيقه كاهش يافته است .

16-     فرار از تشك در حالت خاك با يك امتياز و يك اخطار همراه است و ادامه كشتي سرپا در وسط تشك خواهد بود .

17-    كشتي گيراني كه در داخل تشك به داخل ريسك اقدام به اجراي فن ميكنند و بدون دريافت امتياز در خاك حريف قرار مي گيرند ، امتيازي از دست نمي دهند ، اما اگر به حالت ريسك در منطقه زون اقدام به اجراي فن كنند و در خارج از تشك در خاك حريف قرار گيرند ، يك امتياز از دست مي دهند و ادامه كشتي سرپا در وسط تشك خواهد بود .

18-    در شرايط خاك اگر مدافع بدون فشار از سوي حريف از تشك خارج شود يك امتياز از دست مي دهد ادامه كشتي سرپا در وسط تشك خواهد بود .

19-    چنانچه كشتي در پايان يك زمان دو دقيقه ايي با نتيجه صفر بر صفر به پايان برسد داوران با استفاده توست “ سكه ” مجري قانون سينه به سينه در فرنگي و خم گيري در آزاد را مشخص مي كنند كه شامل شرايط ذيل است :

** زمان براي اجراي قانون سينه به سينه يا خم گيري 30 ثانيه خواهد بود ، چنانچه برنده توست نتواند در اين مدت به امتيازي دست يابد با يك امتياز و يك اخطار جريمه ميشود و كشتي در يك تايم به سود حريف به اتمام خواهد رسيد .

** در هر شرايطي كه قبل از اتمام زمان 30 ثانيه تعيين شده يكي از كشتي گيران موفق به اجراي فني شود كه امتيازي در بر داشته باشد ، كشتي بلافاصله از سوي داور قطع و آن تايم به سود مجري به اتمام خواهد رسيد .

** در كشتي فرنگي اگر برنده توست موفق به جفت كردن دستان خود به دور كمر حريف شود ، داور موظف است بلافاصله سوت آغاز كشتي را بزند ، حتي اگر دستان حريف باز باشد ، در واقع در اين شرايط فقط برنده توست براي داور مهم است .

** هرگز باز شدن دست مجري يا مدافع پس از سوت داور شامل جريمه و منجر به قطع كشتي نمي شود . تنها كسب امتياز قبل از پايان 30 ثانيه تعيين شده منجر به قطع كشتي خواهد شد ، اگر برنده توست نتواند تا 30 ثانيه امتيازي كسب كند با يك امتياز و يك اخطار جريمه مواجه خواهد شد .

** پاي هر يك از كشتي گيران در شرايط عادي در اجراي قانون سينه به سينه يا خم گيري از تشك خارج شود با يك امتياز و يك اخطار جريمه خواهند شد .

** هر يك از كشتي گيران بدون تلاش براي اجراي فن و به صورت هول حريف را از تشك خارج كند نه تنها امتيازي دريافت نمي كند بلكه با يك امتياز و يك اخطار جريمه خواهد شد .

** در خم گيري داورم موظف پس از گرفتن خم از سوي برنده توست و بلافاصله پس از لمس دستان مدافع با بدن وي سوت آغاز كشتي را برنده ، پس از سوت اگر پاي مدافع از دستان برنده توست خارج شود و يا حتي كشتي به حالت رودر رو هم در بيايد داور مجاز به قطع كشتي نيست ، تنها كسب امتياز تا پايان مدت 30 ثانيه منجر به قطع كشتي خواهد بود . در واقع برنده توست 30 ثانيه فرصت دارد كه به هر شكلي حتي پس از خارج شدن پاي حريف از دستان وي موفق به كسب امتياز شود ، در غير اينصورت با يك امتياز و يك اخطار جريمه ميشود و زمان دو      دقيقه ايي مسابقه به سود حريف به اتمام خواهد رسيد .

** در اجراي قانون سينه به سينه يا خم گيري داور مجاز به لمس كشتي گيران نيست .

** كشتي گيران كه يكبار از اجراي دستور داور شرپيچي كنند ( چه مدافع چه مجري ) اگر براي بار دوم عمل خود را تكرار كنند با يك امتياز و يك اخطار جريمه مواجه خواهند شد .

** در جدول مسابقات تغيير تازه اي ايجاد نشده و رقابتها به همان شكلي كه پيش از اين از سوي فيلا اعلام شده بود برگزار خواهند شد .

 

 پايان

نوشته شده در جمعه هشتم دی ۱۳۹۱ساعت 19:58 توسط مصیب دیدارى.یونس خادمی| |


 

مقررات هاكي روي چمن :

در هاكي روي چمن نگه داشتن يا ضربه زدن با پا يا هر قسمت بدن خطا است . بازيكنان بايد توپ را فقط با قسمت خميده چوبدستي بزنند و جلو برانند . اما دروازه بان در محوطه جريمه مي تواند با هر قسمت از چوبدستي يا بدن خود به توپ ضربه بزند يا آن را مهار كند . دروازه بان هاكي براي محافظت خود ساق بندهاي بزرگ و مخصوص مي بندد و كلاه محافظ به سر مي گذارد .

در هاكي هر نوع خشونت يا ايجاد مانع بر سر راه حريف خطا محسوب مي شود و در شرايطي كه بازيكن در حال بازي با توپ است يا براي گرفتن توپ مي دود چوبدستي او نبايد از ارتفاع شانه هايش بالاتر باشد .مدت بازي : 70 دقيقه است كه پس از 35 دقيقه اول يك تنفس 5 تا 10 دقيقه اي براي تعويض زمين و استراحت بازيكنان داده مي شود .

چوبدستي : چوب هاكي به طور معمول به صورت يكپارچه ساخته مي شود . اين چوب در طرف چپ مسطح است و در طرف راست انحنا دارد بنابراين از طرف راست نمي توان به توپ ضربه زد . بازيكنان بايد چوبدستي را هميشه از دست راست بگيرند .

وزن چوبدستي هاكي 510 تا 560 گرم است و طول آن 4/91 سانتي متر .

توپ : توپ مخصوص هاكي به طور معمول 160 گرم وزن دارد و محيط آن حدود 5/22 سانتي متر است . توپ هاكي به رنگ سفيد تهيه مي شود .

هاكي روي يخ :

در هاكي روي يخ هر تيم 6 نفر به ميدان مي فرستد كه يك نفر دروازه بان است و 5 نفر در ميدان . اين نوع هاكي تركيبي است از بازي اسكيتينگ ( با كفشهايي كه در كف آن تيغه فلزي تعبيه مي شود ) و هاكي كه بازيكنان چوبدستي هاي تيغه اي به دست دارند .

بازيكنان دو تيم در حاليكه در ميداني يخ بسته به سرعت از اين سو به آن سو حركت مي كنند جسمي حلقه اي شكل و لاستيكي ( توپ ) را با چوبدستي خود به طرف دروازه تيم مقابل مي رانند تا با كمك هم و پاسكاريهاي سريع بتوانند آن را وارد دروازه حريف كنند . مدت اين بازي 60 دقيقه است كه در سه مرحله 20 دقيقه اي انجام مي شود . زادگاه هاكي روي يخ كشور كانادا است و براي اولين بار در سال 1875 بود كه اين نوع بازي در مونترال برگزار شد .

كاناداييها كه به دليل شرايط آب و هوايي سرد كشور خود علاقه زيادي به پاتيناژ و سرسره بازي روي يخ دارند بازي با توپ را هم به پاتيناژ افزودند و به اين ترتيب هاكي روي يخ را به وجود آوردند .

در سالهاي دهه 1880 ورزش هاكي روي يخ به قدري در كانادا محبوبيت يافت كه در بيشتر شهرهاي اين كشور اجرا مي شد و علاقمندان بسياري را به تماشا كشانيد .

در سالهاي دهه 1890 هاكي روي يخ به آمريكا راه پيدا كرد و در اوايل قرن بيستم انگليسيها هم با اين ورزش جديد آشنا شدند .

فدراسيون بين المللي هاكي روي يخ در سال 1908 در انگلستان تاسيس شد و امروزه در كشورهاي سردسير اروپا و در شمال آمريكا و كانادا و شوروي هاكي روي يخ از ورزشهاي بسيار محبوب است .

از ويژگيهاي هاكي روي يخ سرعت بسيار زياد آن است كه سرعت حركت بازيكنان گاه به 50 كيلومتر در ساعت و سرعت توپ به مرز 200 كيلومتر مي رسد كه تماشاگران به سختي ميتوانند مسير آن را تعقيب كنند . به دليل اين سرعت زياد است كه در هاكي روي يخ گرفتن بازيكن مقابل تنه زدن پشت پا زدن و انداختن او بر خلاف مقررات است و براي اين قبيل خطاها بازيكن جريمه مي شود و بايد به دستور داور مدتي را بيرون از زمين باشد و در جاي مخصوص به نام قفس قرار گيرد . در كشور ما هاكي روي يخ متداول نيست اما هاكي روي چمن طرفداراني دارد و فدراسيون هاكي به امر آموزش و برگزاري مسابقه تيمها مي پردازد .

 

  پايان

نوشته شده در جمعه هشتم دی ۱۳۹۱ساعت 19:57 توسط مصیب دیدارى.یونس خادمی| |

قوانين و مقررات هندبال

قوانين و مقررات پنج اصل در هندبال ميباشد.

       1.         دريافت

       2.         پاس

       3.         دریبل

       4.         شوت

       5.         گول يا فريب

وسايل اصلي بازي هندبال، توپ دروازه- و زمين مي‌باشد.

توپ:

از جنس چرب طبيعي يا مصنوعي است و بنا به لغزنده يا براق باشد و بصورت دايره كامل باشد.محيط توپ ويژه مردان بزرگسال بين 58 تا 60 سانتيمتر و وزن آن 425 تا 475.

محيط توپ ويژه بانوان و جوانان 54تا56 سانتي‌متر و وزن آن بين 325 تا 400 گرم است.

دروازه‌ها:

هر زمين داراي دو دروازه ميباشد كه دو طرف زمين مي‌باشد. طول دروازه 3 متر، عرض 2 متر عمق بالاي يك متر و عمق پايين 5/1 متر سطح اتكا را تشكيل مي‌دهد.

 زمين بازي هندبال:

يك مربي مستطيل است كه طول زمين 5سانتي‌متر ميباشد. داراي دو نيمع ميباشد كه با خط سرتاسري وسط تعيين مي‌گردد.

در هزينه دو محوطه 6 و 9 متري جلوي دروازه ما قرار دارد كه محوطه شش متر براي دروازبان و 9 متر براي پرتاب خطاهاي افراد دفاع ميباشد.

در جلوي دروازه يك خط 15×5 سانتي‌متر به فاصله  چهار متر از خط دروازه وجود دارد كه حد جلو آمدن دروازه‌بان را در موقع پرتاب پنالتي است.

خط ديگري به ابعاد 100×5 سانتي‌متر در فاصله هفت متري دروازه ميباشد كه محل پرتاب پنالتي ميباشد.

وقت بازي براي بازيكنان زن و مرد 16 سال به بالا دو نيمه 30 دقيقه‌اي با 10 دقيقه استراحت وقت بازي براي جوانان 12 تا 16 سال 25×2 دقيقه و براي جوانان 8 تا 12 سال 20×2 دقيقه كه بين هزينه 10 دقيقه استراحت داده مي‌شود.

وقت بازي براي خردسالان زير 8 سال 10×2 يا 15×2 دقيقه با 10 دقيقه استراحت بين دو نيمه وقت با سوت داور شروع و با علامت «وقت نگهدار» پايان مي‌يابد. ضمناً در صورتي كه بربازي را خواسته باشند و بازي مساوي بشود دو نيمه 5 دقيقه‌اي بازي مي‌كنند و بدون استراحت و سواد و نيمه و اگر مساوي شد باز هم دو نيمه ديگر .

تيم هندبال:

يك تيم رسمي هندبال 12 نفر بازيكن ميباشد كه در زمين شش نفر بازيكن و يك دروازه‌بان كه جمعاً هفت نفر بازي مي‌كنند و 5 نفر ذخيره مي‌باشد.

در شروع مسابقه بايد حداقل 5 نفر بازيكن در هر تيم حاضر باشند و اگر در چنين مسابقه تعداد كمتر از 5 باشند بازي ادامه خواهد يافت.

هر تيم بايد از محل ويژه تعويض خود استفاده كند و هيچ وقت نبايد تعداد بازيكنان داخل زمين از هفت نفر بيشتر باشد. خطاي تعويضي با يك پرتاب آزاد از محل خطا و 2 دقيقه اخراج براي بازيكن خطا كار جريمه دارد.

شماره لباسها بايد از يك تا بيست باشد.

دروازبان اجازه دارد:

       1.         براي دفاع از دروازه، تپ را با هر قسمت از بدن لمس كند.

       2.         به صورت آزاد، با حمل توپ، در محوطه دروازه خود حركت كند.

       3.         بدون توپ از محيط دروازه خارج شود و به عنوان بازيكن زمين و تحت مقررات مربوط به بازيكنان زمين در بازي شركت جويد.

دروازه‌بان اجازه ندارد:

       1.         در حركات دفاعي خود بازيكنان حمله را به خطر اندازد.

       2.         توپ را پس از كنترل عمداً از خط دروازه به خارج بفرستد.

       3.         با توپي كه كنترل كرده است از محوطه دروازه خارج شود.

       4.         پس از پرتاب دروازبان، قبل از بازيكن ديگر، توپ را لمس كند.

       5.         در حالي كه توپ را، كه به عنوان بازيكن زمين در اختيار دارد، با خود به داخل محوطه دروازه‌ ببرد.

       6.         و موارد ديگر.

 محوطه دروازه:

تنها دروازه‌بان حق دارد در محوطه دروازه، كه خط 6 متر جزو آن به حساب مي‌آيد حضور داشته باشد. در صورتي كه يك بازيكن زمين با هر قسمت از بدن اين محوطه را لمس كند خطا است بازيكن خودي حق ندارد توپ را عمداً به داخل محوطه دروازه خود بيندازد.

 نحوه بازي با توپ براي هر بازيكن:

-         هر بازيكن اجازه دارد با همه اجزاي بدن كه بالاتر از زانو است توپ را پرتاب كند، هل بدهد يا ضرب بزند بگيرد و يا متوقف كند.

-         توپ را ايستاده و يا هنگامي كه روي زمين متوقف است تا 3 ثانيه در اختيار نگهدارد.

-         حداقل تا سه قدم توپ را با خود حمل كند.

-         در حالت ايستاده و يا دويدن يك مرتبه به زمين بزند و يا بطور مكرر آن را با يك دست در بيل كند بعد از كنترل مجدد توپ قانون 3 ثانيه و 3 قدم وارد عمل خواهد شد.

-         توپ را با يك دست به دست ديگر بدهد.

بازيكن اجازه ندارد در بازي با توپ به شرح زير عمل كند:

-         توپ را دو بار پشت سرهم لمس كند مگر اينكه در بين اين دو لمس توپ با زمين، بازيكن ديگر و يا دروازه تماس پيدا كرده باشد.

-         توپ را با ساق و يا پا لمس كند. مگر اينكه توسط يار مخالف به طرف او پرتاب پده باشد.

-         تيم نمي‌تواند با بازي غير فعال توپ را بيش از اندازه حفظ كند.

-         در صورتي كه توپ با داور كه روي زمين حضور دارد برخورد كند بازي ادامه خواهد يافت.

پرتاب اوت:

       1.         پرتاب اوت وقتي انجام مي‌شود كه تمام توپ از همه عرض خط طولي زميني خارج شده باشد و يا اين كه قبل از خروج از خط عرضي با بازيكن دفاع برخورد كرده باشد.

       2.         محل پرتاب اوت نقطه‌اي است كه توپ از خط طولي خارج شده است. پرتاب اوت از خط عرضي از زاويه تلافي خطها طولي و عرضي سمت خروج توپ است و بدون سوت انجام مي‌شود.

       3.         در لحظه پرتاب بايد يك پازيكن با خط طولي در تماس باشد پاي ديگر آزاد است.

       4.         در لحظه پرتاب بازيكنان تيم مخالف بايد حداقل 3 متر با پرتاب كننده فاصله داشته باشند مگر اينكه محل پرتاب بين خطهاي 6 و 9 متر باشد و بازيكنان دفاع پشت خط 6 متر خود مستقر شده باشند.

 پرتاب دروازه‌بان:

       1.         پرتاب دروازه‌بان هنگامي انجام مي‌شود كه توپ از خط عرضي بدون دخالت تيم مدافع خارج شده باشد .

       2.         پرتاب دروازه‌بان از داخل محوطه دروازه‌ به سمت زمين بدون سوت داور انجام مي‌شود و هنگام پرتاب انجام شده تلقي مي شود كه توپ از خط 6 متر رد شده باشد.

       3.         پس از پرتاب، دروازه‌بان نمي‌تواند مجدداً آن را لمس كند مگر اين كه در اين فاصله، توپ توسط فرد ديگر لمس شده باشد.

  

 پايان

نوشته شده در جمعه هشتم دی ۱۳۹۱ساعت 19:51 توسط مصیب دیدارى.یونس خادمی| |

زمین بازی

طول زمین ۱۸ و عرض آن ۹ متر می‌باشد و فارغ از هر گونه برجستگی یا فرورفتگی است.

زمین توسط خطوطی به عرض ۵ سانتیمتر علامت گذاری می‌شود. این اندازه‌گیری از گوشه زمین است.

خطی به عرض ۵ سانتیمتر میان خطوط کناری در زیر طور کشیده شده است و زمین را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند و به اسم خط مرکزی شناخته می‌شود.

خطوطی به طول ۹ و عرض ۵ متر در ۳ متری خط مرکزی بطور موازی کشیده شده است و به عنوان خط پایان شناخته می‌شود. منطقه حمله به خط مرکزی محدود است.

در هر قسمت زمین، منطقه سرویس توسط دو خطوط به طول ۱۵ و عرض ۵ سانتیمتر مشخص شده و در بیست سانتیمتری خط پایان و عمود بر آن قرار گرفته است. یکی از این خطوط در امتداد خط کناری و دیگری در ۳ متری سمت چپ خط کناری راست قرار گرفته است.

حداقل درجه حرارت زمین سرپوشیده ۱۰ درجه است.

تور

طول تور ۵/۹ و عرض آن ۱ متر است. و از سوراخ‌های مربع شکلی به ضلع ۱۰ سانتیمتر تشکیل شده است. پارچه‌ای از جنس کتانی به ضخامت ۵ سانتیمتر به لبه بالایی تور دوخته شده است.

ارتفاع تور از مرکز زمین ۴۳/۲ متر است. تعیین ارتفاع تور برای خردسالان و نوجوانان به عهده مجمع ملی گذاشته می‌شود. هر دو انتهای تور از زمین به یک فاصله هستند و نباید حتی ۲ سانتیمتر بالاتر از اندازه مقرر باشند.

پارچه ای از جنس کتانی که عرض آن ۵ سانتیمتر بوده و سفید رنگ می‌باشد، در کناره‌های تور و عمود بر لبه‌های آن کشیده می‌شود.

بازی والیبال

‌والیبال بازی ساده‌ای است و قابل اجرا برای تمام گروه‌های سنی در داخل یا خارج خانه می‌باشد. در بسیاری از مناطق جهان به عنوان یکی از اساسی‌ترین ورزش‌های تفریحی و در مناطق دیگر به عنوان یکی از ورزش‌های رقابتی شناخته شده است. این ورزش نه تنها یکی از بازی‌های خوب محسوب می‌شود بلکه ورزش پرورشی جالبی برای ورزشکاران، شناگران و بازیکنان سایر رشته‌های ورزشی می باشد و احتیاج به پرش، چابکی،سرعت، واکنش و تنظیم حرکات در وقت تعیین شده دارد. به طور اساسی والیبال به تنیس تشبیه شده است ولی تفاوتی که وجود دارد این است که:

در والیبال هیچ یک از بازیکنان انفرادی بازی نمی‌کنند و توپ را از روی تور رد نمی‌کنند.

هر تیمی می‌تواند قبل از گذراندن توپ از روی تور و فرستادن آن به سوی تیم دیگر ۳ بار ضربه بزند ولی هیچ یک از بازیکنان نمی‌توانند دوبار متوالی با توپ تماس یابند (استثنا در مورد دفاع وجود دارد).

زمانی بازی شروع می‌شود که توپ توسط یکی از بازیکنان واقع در قسمت راست قطاع دایره خط پشتی سرو می‌شود.

هر تیم دارای شش بازیکن می‌باشد، به طوری که

هر تیم تلاش می‌کند که توپ را در زمین حریف فرود آورد و اگر از امتیاز 25 و با اختلاف 2 امتیاز از حریف جلو باشد و در ست پنجم اگر 15 امتیاز کسب زمانی که توپ در زمین تیم او فرود آید، ادامه می دهد.

توپ

توپ به شکل کروی و از جنس چرم است و شامل توپی لاستیکی یا ماده‌ای از این قبیل می‌شود. قسمت رویی آن یک رنگ است و قسمت تویی نیز باید روشن تر باشد.

محیط : ۶۵ الی ۶۷ سانتیمتر

وزن: ۲۵۰ الی ۲۸۰ گرم

تیم‌ها

هر تیم شامل ۶ بازیکن می‌شود.

سه بازیکن در خط جلو و سه بازیکن در خط عقب قرار می‌گیرند.

زمانی که توپ سرو می‌شود، سه بازیکن خط جلو باید در جلوی بازیکنان خط عقب قرار گیرند.

بازیکن از قطاع دایره سمت راست خط عقب با یک دست سرو می‌زند.

زمانی که توپ در زمین وارد می‌شود، بازیکنان می توانند برای پرتاب توپ به هر نقطه‌ای حرکت کنند، حتی اجازه دارند که برای جلوگیری از تماس توپ با زمین، به خارج از زمین بروند.

دو تیم ۶ نفری با یکدیگر روبرو می‌شوند. داور در بالای تور قرار گرفته و ناظر بر اجرای مسابقه بوده و سوتی در دست دارد. سرداور نیز مقابل او قرار می‌گیرد. در اینجا تیمی که سرویس را دریافت می‌کند، منتظر توپ می‌شود. بازیکنان در وضعیت آماده‌باش بوده و دست‌ها، انگشتان، بازوها و پاها در حالات مطلوب قرار می‌گیرند. بازیکنان در مرکز زمین می‌ایستند و در این محل بیشتر حمله‌ها شکل می‌گیرد، به طوری که یکی از آن‌ها در نزدیک تور ایستاده و بقیه بازیکنان فرم w را تشکیل می‌دهند.

داورها و مسئولین

هر مسابقه دارای یک داور می‌باشد که در بالای تور ایستاده و ناظر بر اجرای مسابقه است.

سرداور روبروی داور نشسته و در امر قضاوت به او کمک می‌کند.

دو نفر در کنار خطوط قرار می‌گیرند.

مانند سایر رشته های ورزشی مسئول ثبت امتیازات نیز حضور دارد.

حرکت توپ در هوا (والی)

پاس بالای سر، یکی از مشخص ترین عملیات والیبال است.

هرگز نباید به توپ مشت زد، بلکه باید آن را با دو دست پاس داد.پاس دادن از عقب نیز نشان‌دهنده همین عمل است.

پاس دادن، ست زدن و فرستادن توپ‌های بلند از بالای تور صورت می‌گیرد.

حرکت توپ در هوا در پرتاب آرام توپ از بالای تور اجرا می‌شود.

اگر قبل از تماس با توپ دست‌ها دور شوند، توپ به وسط پیشانی برخورد خواهد کرد.

همیشه باید به توپ نگاه کرد. ابتدا پاها را حرکت داده، آن‌ها را خم کرده و بدن را در زیر توپ قرار داد. به منظور حفظ تعادل و توازن یکی از پاها را به آرامی در جلوی پای دیگر قرار داده، زانوها را خم کرده و سپس باید تمام بدن را راست کرد. به عنوان یک قانون کلی شست‌ها را در حالت اشاره به طرف عقب و بینی نگهدارید. بازوها را راحت قرار داده و تا آن جایی که امکان دارد حرکات را بسیار ساده انجام داد. شصت و دو انگشت اول به این عمل قدرت بخشیده و بقیه انگشتان به آن جهت می دهند.

بهترین و معمول ترین مرحله والیبال (حرکت توپ در هوا) می‌باشد. برخی معتقدند که برای شروع تمرینات می‌توان از بادکنک استفاده کرد. تمرین پرتاب توپ پس از پرش برای گرفتن آن بسیار موثر است و مفید. البته همیشه پس از رسیدن توپ به نقطه اوج این عمل را انجام دهید.

سرویس

سرویس عملی است که به منظور وارد کردن توپ در بازی به کار می‌رود.

در هنگام سرویس زدن باید به نکات زیر توجه کرد :

 1- هنگام ضربه زدن به توپ (سرویس)حتما باید توپ را به اندازه کافی و به دور از هر دودست پرتاب کرد و با یک دست به توپ ضربه زده شود.

 2- هنگام سرویس زدن نباید پاها را روی خط و یا درون زمین خودی قرار داد و باید از خط فاصله داشته باشد. 3- توپ حتما باید از تور عبور کرده و درون زمین حریف پرتاب شود (قبلا اگر هنگام سرویس زدن توپ به تور برخورد می‌کرد خطا محسوب می شد ولی در حال حاضر خطایی محسوب نمی شود.

تقدیم به دانش اموزان گلم

نوشته شده در دوشنبه بیستم آذر ۱۳۹۱ساعت 19:11 توسط مصیب دیدارى.یونس خادمی| |

تعریف بازی
هر تیم از 12 بازیكن تشكیل می شود كه 5 نفر بازیكن اصلی و 7 نفر ذخیره هستند. تعداد همراهان نیز 7 نفر است كه شامل سرپرست ، مربی ، كمك مربی ، پزشك ، ماساژور ، مترجم و آمارگیر است.

هدف هر دو تیم گذراندن توپ از حلقه حریف و نیز ممانعت از گل زدن تیم مقابل است. در بازی بسكتبال از توپ برای پاس دادن ، پرتاب ، شوت و دریبل استفاده می شود كه هریك قوانین ویژه ای دارند.

ابعاد زمین
برای تورنمنت های المپیك و قهرمانی جهان ، زمین بسكتبال باید 28 متر طول و 15 متر عرض داشته باشد. سالن قانونی حداقل دارای 7 متر ارتفاع و نور كافی و مناسب برای انجام مسابقات است. خط كشی زمین باید با محل استقرار تماشاچیان و تابلوهای تبلیغاتی حداقل 2 متر فاصله داشته باشد. عرض خطوط زمین 5 سانتیمتر است و بگونه ای رسم می شود كه كاملا قابل رویت باشد. دقیقا در مركز زمین دایره ای به شعاع 80/1 متر رسم شده است. همچنین خطی موازی خطوط انتهایی زمین را از وسط به دو قسمت مساوی تقسیم می كند.


منطقه نیمكت ها


بیرون زمین بازی در سمت میز منشی ، منطقه نیمكت تیم ها است. هر منطقه توسط خطی به طول دو متر در امتداد خط انتهایی و خطی دیگر به طول 2 متر محدود می شود كه با فاصله 5 متر از وسط زمین بصورت عمودی روی خط كناری سمت میز منشی كشیده می شود. در زمان انجام بازی ، اشخاصی كه مجازند در این منطقه (نیمكت تیم) قرار بگیرند عبارتند از مربی ، كمك مربی ، بازیكنان ذخیره و حداكثر 5 نفر همراه تیم كه مدیر ، دكتر ، فیزیوتراپیست ، آمارگیر و مترجم خواهند بود. همراهان تیم یك امتیاز مثبت برای تیم هستند ، ولی رفتار و حركات آنان زیرنظر داوران خواهد بود و درصورت بوجود آمدن شرایط خاص ، داور می تواند تعداد همراهان را كاهش دهد.


منطقه 3 امتیازی


منطقه سه امتیازی محوطه بیرونی نیم دایره ای به شعاع 25/6 متر است كه مركز آن زیر مركز حلقه بسكتبال است و از خط عرضی 575/1 متر فاصله دارد.


مناطق محدود شده و خطوط دالان پرتاب آزاد


’’منطقه محدود شده‘‘ یا ’’منطقه سه ثانیه‘‘ محوطه ای است بشكل ذوزنقه كه قاعده كوچك آن ’’خط پرتاب آزاد‘‘ می باشد و قاعده بزرگ آن روی خط انتها قرار گرفته است و دو ساق ذوزنقه از خطوط دالان تشكیل شده است. فاصله خط پرتاب آزاد تا خط انتها 80/5 متر است. خطوط دالان به دو انتهای نیم دایره ای به شعاع 80/1 متر می پیوندد كه مركز این نیم دایره نقطه وسط خط پرتاب آزاد می باشد. نیمه مكمل این نیم دایره باید در داخل منطقه محدود شده ، با خطوط منقطع رسم شود. در طول خطوط دالان پرتاب آزاد فواصلی معین با خطوط كوچك مشخص می شود كه در هنگام پرتاب آزاد ، بازیكنان در آن نقاط جاگیری می كنند. فاصله اولین خط تا خط انتها ، 75/1 متر تعیین شده است كه این اندازه از لبه داخلی خط انتها محاسبه می شود. دومین خط به فاصله 85 سانتیمتر بعد از خط اول مشخص شده است. بعد از این دو قطعه ، محوطه ای به نام منطقه آزاد یا خنثی به طول 30 سانتیمتر وجود دارد. سپس سومین محل ، همجوار با منطقه آزاد بطور 85 سانتیمتر درنظر گرفته شده است. خطوطی كه برای نشان دادن این مكانها رسم می شوند ، باید 10 سانتیمتر طول و 5 سانتیمتر عرض داشته باشند و در خارج از مكانهای محدود شده رسم شوند.تخته و پایه بسكتبال


تخته های بسكتبال از جنس چوپ و به ضخامت 3 سانتیمتر هستند. البته استفاده از شیشه طلقی به همان ضخامت نیز ممكن است. ابعاد تخته باید 80/1 متر افقی و 05/1 متر عمودی و فاصله لبه پایین تخته از زمین 90/2 متر باشد. این ابعاد مخصوص تورنمنت های المپیكی و جهانی است. برای سایر بازی ها اعم ار منطقه ای یا ملی می توان از ابعاد قدیمی (801/ افقی و 20/1 عمودی) استفاده نمود. پس در این صورت فاصله لبه پایین تخته از زمین 75/2 متر می باشد. البته همه تخته هایی كه جدیدا ساخته می شوند باید همان ابعاد مسابقات المپیك و جهانی را داشته باشند. (80/1 متر افقی و 05/1 متر عمودی) یك مستطیل با ابعاد خارجی 45×59 سانتیمتر ، در پشت حلقه بوسیله یك خط به عرض 5 سانتیمتر مشخص شده است كه ضلع پایینی آن كاملا هم سطح با حلقه است. تمامی خطوط ، اگر تخته از جنس طلق باشد باید به رنگ سفید و اگر تخته جنس دیگری داشته باشد باید به رنگ سیاه باشد

تخته ها طوری نصب می شوند كه عمود بر زمین و موازی با خطوط انتهایی باشند. تخته ها داخل زمین و به فاصله 20/1 متر جلوتر از خطوط انتهایی واقع می شوند. قسمت جلو پایه های تخته حداقل دو متر از لبه خارجی خط انتهایی فاصله دارد و رنگ آن با توجه به رنگ زمین باید كاملا قابل رویت باشد و طوری به زمین متصل گردد كه هنگام برخورد افراد با آن حركت نكند. اگر تخته به پهلو حركت كند ، باید در عرض 4 ثانیه به حالت ثابت و اصلی خود برگردد. تمامی سطح پایین تخته و ارتفاع 35 سانتیمتر از دو طرف تخته باید پوشش داشته باشد. ضخامت این پوشش در سطح پایینی باید 5 سانتیمتر باشد. ارتفاع این پوشش در سطح جلو و عقب تخته نباید بیش از 2 سانتیمتر باشد. آن قسمت از پایه تخته كه بصورت موازی با زمین و در پشت تخته قرار دارد باید با موادی ضربه گیر تا طول 20/1 متر كاملا پوشش داده شود. ضخامت پوشش حداقل 5 سانتیمتر است. تمامی پایه های تخته در قسمت جلو و كنار آن باید با مواد ضربه گیر تا ارتفاع 15/2 متر از زمین پوشانده شود. حداقل ضخامت پوشش 10 سانتیمتر می باشد. پوشش ها باید طوری تهیه شوند كه وقتی فشاری بر آنها وارد می گردد ، بیش از 50% ضخامت به داخل نروند و لبه های تیزی نداشته باشد.

سبدها


سبد بسكتبال از دو قسمت حلقه و تور تشكیل می شود. جنس حلقه از فولاد می باشد و حداقل 6/1 سانتیمتر و حداكثر 2 سانتیمتر ضخامت دارد. قطر داخلی حداقل 45 سانتیمتر و حداكثر 7/45 سانتیمتر است و به رنگ نارنجی رنگ آمیزی می گردد.

در قسمت تحتانی حلقه گیره هایی برای نصب تور وجود دارد ، بطوریكه انگشت داخل آنها نرود. حلقه باید محكم به تخته وصل شود تا هنگام اعمال فشار بر حلقه ، فشار به روی تخته منتقل نگردد. ارتفاع حلقه از سطح زمین باید 50/3 متر و فاصله حلقه تا تخته 15 سانتیمتر باشد.

تورها از نخ سفید رنگ بافته می شوند و حداقل 40 سانتیمتر و حداكثر 45 سانتیمتر بلندی دارند و از زیر حلقه آویزان می گردند. تور باید دارای 12 حلقه برای اتصال به سبد باشد و لبه های تیز نداشته باشد و انگشت به داخل آن فرو نرود. بافت تور به گونه ای است كه توپ هنگام عبور از آن ، مكث كوتاهی می كند. به این ترتیب ، عبور توپ بیشتر قابل تشخیص می باشد كه گیر كردن توپ با پیچیدگی احتمالی و نیز خارج شدن توپ از پشت آن جلوگیری كند.


حلقه های هیدرولیكی
مزایای این حلقه ها بشرح زیر است :
1- یكی از محاسن حلقه های هیدرولیكی ، ایمنی بازیكنان و محافظت تخته در مقابل ضربه است.
2- حلقه های هیدرولیكی قادر به تحمل 105 كیلوگرم نیرو بسمت بالا هستند.
3- وقتی حلقه هیدرولیكی رها می شود ، بیش از 30 درجه از حالت افقی منحرف نمی گردد.
4- پس از رها شدن ، حلقه بلافاصله به حالت اولیه بر می گردد.


توپ


توپ بسكتبال ، كروی و نارنجی رنگ است و جنس آن از چرم ، پلاستیك و یا مواد مصنوعی است. محیط توپ نباید كمتر از 75 سانتیمتر و بیش از 78 سانتیمتر باشد. وزن توپ باید حداقل 567 گرم و حداكثر 650 گرم باشد. اگر توپ به میزان مناسب باد شده باشد ، وقتی آن را از ارتفاع 80/1 متر رها كنیم ، پس از برخورد با زمین بازی تا ارتفاع 20/1 (حداقل) یا 40/1 (حداكثر) بالا می آید. توجه داشته باشید كه ارتفاع 80/1 متر از پایین توپ و ارتفاع 20/1 و 40/1 از بالای توپ محاسبه می شود. ضمنا عرض باندهای مشكی روی توپ نباید از 635/0 سانتیمتر تجاوز كند.

تیم میزبان باید دو توپ استفاده شده دراختیار قرار دهد كه داوران قانونی بودن توپ را اعلام می كنند و هر دو یا یكی از آنها برای مسابقه استفاده می شود یا با نظر داوران هركدام دراختیار یك تیم جهت گرم كردن قرار می گیرد.

زمان بازی

زمان بازی از چهار دوره (پریود) ده دقیقه ای تشكیل می شود. زمان استراحت بین دوره اول و دوم 2 دقیقه است و زمان استراحت بین دوره سوم و چهارم 15 دقیقه است (نیمه بازی). زمان استراحت بین دوره سوم و چهارم 2 دقیقه است.


زمان استراحت (تایم اوت)


زمان استراحت ، یك دقیقه است كه درصورت درخواست به تیم واگذار می شود. زمان استراحت مطابق مقررات زیر به تیم ها داده می شود :
برای بازی هایی كه در چهار دوره 10 دقیقه ای برگزار می شود ، برای نیمه اول دو زمان استراحت به هر تیم داده می شود و در نیمه دوم ، سه زمان استراحت برای هریك از تیم ها منظور می شود. برای هر وقت اضافی نیز یك زمان استراحت برای هر تیم مجاز است.

قانون 24 ثانیه
زمانیكه بازیكنی از یك تیم ، كنترل توپ زنده را در داخل زمین دراختیار می گیرد ، آن تیم باید طی 24 ثانیه توپ را بطرف حلقه شوت كند. بطوریكه قبل از زمان 24 ثانیه توپ به سبد برخورد كند. در غیر اینصورت بعد از 24 ثانیه بوق دستگاه 24 ثانیه به صدا درخواهد آمد و توپ دراختیار تیم مقابل قرار می گیرد.

اگر توپ برای شوت در هوا باشد و بوق 24 ثانیه بصدا درآید :


الف) اگر توپ وارد سبد شود ، گل قبول خواهد بود و بازی از زیر حلقه تیم مدافع پیگیری خواهد شد.
ب) اگر توپ به حلقه برخورد نماید و وارد سبد نشود ، در اینصورت هركدام از تیم ها می توانند كنترل توپ را دراختیار بگیرند و بازی ادامه خواهد یافت.
ج) اگر توپ به حلقه برخورد نماید ، تخلف صورت گرفته است. ولی اگر تیم مدافع بلافاصله و بطور واضح كنترل توپ را دراختیار بگیرید بازی ادامه خواهد یافت.
امتیاز مساوی و وقت اضافی
درصورت مساوی بودن امتیاز در پایان نیمه دوم ، بازی با وقت اضافی 5 دقیقه ای ادامه می یابد. درصورت تساوی مجدد ، 5 دقیقه های اضافی بهمین ترتیب تكرار می شود. قبل از شروع هر 5 دقیقه وقت اضافی ، دو دقیقه برای استراحت منظور می شود. هر 5 دقیقه مثل شروع دو نیمه، با مالكیت تناوبی آغاز می گردد. در وقت اضافی ، تیم ها با همان حلقه نیمه دوم یا پریود چهارم ، بازی را دنبال خواهند كرد.


تعویض بازیكنان
تعداد تعویض ها در بسكتبال محدودیت ندارد ، ولی انجام تعویض در شرایط زیر مجاز نیست :
1- بعد از گل شدن توپ (مگر اینكه تیمی كه گل خورده است درخواست تایم استراحت كند و یا اینكه خطایی اعلام شود.)
2- زمانیكه توپ در بازی به جریان بیفتد. همچنین در مرحله پرتاب پنالتی.
3- در بین پرتاب های پنالتی ، مگر اینكه بین پرتاب ها خطا انجام شود.


قانون دبل (Double)
دریبل كردن از زمانی شروع می شود كه بازیكن كنترل توپ را دراختیار گرفته و با انداختن و زدن آن در تماس با زمین دوباره آن را قبل از اینكه به بازیكن دیگری برخورد كند لمس نماید. زمانی دریبل خاتمه می پذیرد كه با دست آن را گرفته و یا اجازه دهد توپ در دست یا دستها استراحت نماید. زمانیكه توپ با دست دریبل كننده در تماس نیست ، تعداد گامهای برداشته محدود نخواهد بود.
بازیكن مجاز نیست پس از خاتمه دریبل ، برای بار دوم اقدام به دریبل نماید. درصورتیكه این عمل را انجام دهد مرتكب تخلف ’’دبل‘‘ شده است.


قانون رانینگ (تراولینگ)
بازیكنی كه توپ را دراختیار دارد می تواند یك پای خود را به هر سمتی كه می خواهد ، یك یا چند مرتبه حركت دهد ، درصورتیكه پای دیگرش كه آن را پای ’’پیوت‘‘ می نامند ، ثابت باشد. رانینگ حركتی است كه بازیكن صاحب توپ در داخل زمین یك یا دو پای خود را بدون توجه به محدودیت فوق حركت دهد یا گامهای او با دریبل های بازیكن تناسب نداشته باشد.


قانون سه ثانیه
زمانیكه تیم كنترل توپ را در زمین حمله ، موقعی كه ساعت در جریان باشد ، دراختیار دارد ، هیچ یك از نفرات آن تیم نمی تواند مدت سه ثانیه در منطقه ذوزنقه حریف و یا روی خطوط ذوزنقه باقی بماند.


قانون هشت ثانیه


زمانیكه یك تیم توپ را در زمین خودی تحت كنترل می گیرد ، باید در عرض 8 ثانیه توپ را به زمین حمله بفرستد. تخطی از این قانون ، تخلف ’’هشت ثانیه‘‘ نامیده می شود و داور توپ را دراختیار تیم مقابل قرار خواهد داد.

قانون نیمه (برگشت توپ به زمین دفاعی)


زمانیكه یك بازیكن در زمین حریف (زمین حمله) مالكیت توپ را دراختیار می گیرد ، نباید توپ را به زمین دفاعی (زمین خودی) برگرداند. این امر یك تخلف است و توپ دراختیار تیم مقابل قرار خواهد گرفت.

خطای تماس با توپ بالای سطح حلقه


بازیكن مدافع و مهاجم ، توپی را كه برای شوت رها شده و در حال پیمودن قوس نزولی است و كاملا بالای استوانه حلقه قرار دارد نباید لمس كنند یا بزنند ، همچنین زمانیكه توپ به تخته برخورد می كند و در بالای سطح حلقه است ، مجاز به لمس توپ نیستند. در غیر اینصورت ، مرتكب تخلف شده اند كه سخت ترین جریمه آن پذیرش گل است.


خطای شخصی
خطایی را كه بازیكنی بر روی بازیكن حریف ، چه با توپ و چه بدون توپ انجام می دهد ، خطای شخصی گویند. بازیكن مجاز نیست كه بازیكن حریف را در موقع پیشروی ، توسط دست ، پا ، آرنج ، شانه ، باسن ، زانو یا پاهایش با استفاده از اعمال گرفتن ، سد كردن ، هل دادن یا شارژ كردن متوقف كند یا مانع او شود و یا با خم كردن بدن خود در حالت خارج از تعادل ، اعمال خشونت كند یا تخلف نماید.


خطای طرفین


خطای طرفین حالتی است كه همزمان دو بازیكن روی یكدیگر خطا انجام دهند.


خطای غیرورزشی


خطایی را كه با توجه به روح و اجرای قانون ، مستقیما برای تلاش در بازی با توپ انجام نشود ، خطای غیرورزشی گویند. برخورد شدید با بازیكن ، نگه داشتن ، زدن و هل دادن معمولا خطای غیرورزشی است و جریمه آن دو پرتاب آزاد همراه با مالكیت توپ می باشد.


خطای دیسكالیفه (اخراج)


هرگونه تكرار خطای غیرورزشی ، خطای فنی توسط بازیكن ، خطای فنی مربی یا ذخیره یا همراهان تیم ، خطای دیسكالیفه می باشد. بازیكن ، مربی ، ذخیره یا همراه تیم پس از دیسكالیفه باید به رختكن برود و درصورت عدم تمایل سالن بازی را ترك كند. جریمه دیسكالیفه علاوه بر اخراج ، دو پرتاب آزاد همراه با مالكیت توپ می باشد.


خطای فنی


خطای فنی ، هنگامی تحقق می یابد كه بازیكن بدون توجه به داور ، اعمالی از قبیل موارد زیر را انجام بدهد : بی احترامی یا برخورد با داوران زمین یا داوران نشسته ، استفاده از الفاظ یا حركات ناصحیح برای حریف یا تحریك تماشاچیان ، با حركات دست در جلو چشم بازیكن ایجاد اختلال كردن ، تاخیر در بازی در زمانیكه باید بازی از بیرون به جریان بیافتد ، بالا نبردن دست بهنگام خطا درصورت تقاضای داور ، تعویض شماره پیراهن بدون اطلاع ، آویزان شدن از حلقه موقع دانكینگ (زدن آبشار بطرف سبد) ، حركت دادن تخته و حلقه بطوریكه مانع گل زدن حریف شود. جریمه خطای فنی ، دو پرتاب آزاد همراه با مالكیت توپ است. خطای فنی برای مربیان ، ذخیره ها و همراهان نیز وجود دارد كه جریمه آن مشابه بازیكنان است. در هر دو صورت كاپیتان تیم ، فرد پرتاب كننده پنالتی را مشخص می نماید. خطای فنی ، وقت استراحت بین دو نیمه و وقتهای اضافی را نیز دربر می گیرد.


قانون پنج خطا


در بازی هایی كه در چهار وقت ده دقیقه ای برگزار می گردد ، بازیكن پس از انجام 5 خطا باید زمین را ترك كند و تا 30 ثانیه بعد ، یك بازیكن دیگر جایگزین وی گردد. این قانون را قانون پنج خطا می گویند.


قانون چهار خطا


در بازی های شامل چهار وقت ده دقیقه ای ، هرگاه یك تیم چهار خطای شخصی (در مجموع) در یك دوره (پریود) انجام دهد ، تمامی خطاهای شخصی انجام شده بعد از چهارمین خطا ، در هر دوره با دو پرتاب آزاد جریمه خواهد شد و پرتابها را بازیكنی كه روی او خطا اتفاق افتاده انجام خواهد داد. این قانون را قانون چهار خطا می گویند.
تمامی خطاهای انجام شده در وقت اضافی جزو خطاهای نیمه دوم محسوب خواهد شد.


تجهیزات فنی
الف) وقت نگهدار باید یك ساعت برای محاسبه زمان مسابقه و یك ساعت برای محاسبه زمان استراحت دراختیار داشته باشد. این ساعتها باید طوری روی میز منشی قرار گیرند كه برای نویسنده قابل رویت باشد.
ب) یك دستگاه دیجیتال مناسب قابل رویت برای كلیه بازیكنان و تماشاچیان جهت نشان دادن وقت بیست و چهار ثانیه كه باید توسط متصدی و مسئول بیست و چهار ثانیه كنترل شود. دستگاه باید بالای هر دو حلقه به فاصله 30 سانتیمتر در پشت حلقه و 50 سانتیمتر در بالای حلقه و یا در روی زمین پشت خط انتهایی باشد و یا چهار دستگاه در چهار گوشه زمین باشد.
ج) ورقه امتیاز كه باید مورد تایید فدراسیون بین المللی بسكتبال باشد. قبل از شروع و در طول بازی مورد استفاده منشی قرار می گیرد.
د) سه نوع بوق با صداهای مختلف كه برای اعلام زمان استراحت ، تخلف 24 ثانیه و پایان مسابقه بكار می رود. علاوه بر این ، دستگاه اسكوربورد (تابلوی امتیازات) باید به گونه ای نصب شود كه برای تماشاچیان ، بازیكنان ، مربیان و داوران میز قابل رویت باشد.
هـ)برای اعلام خطاها ، برگه هایی به ابعاد 10×20 سانتیمتر ، بكار می رود كه شماره گذاری شده اند. شماره ها برای مسابقاتی كه در چهار وقت ده دقیقه ای انجام می شود از یك تا شش است. شماره های یك تا پنج سیاه رنگ و شماره شش قرمز است. درصورت خطا ، این برگه ها به مربی تیم نشان داده می شود.
و) برای نشان دادن خطاهای تیمی ، از علاماتی به رنگ قرمز و حداقل به عرض 20 سانتیمتر ، طول 35 سانتیمتر و ارتفاع 35 سانتیمتر استفاده می شود. این علامات برای بازی هایی كه در چهار وقت ده دقیقه ای انجام می شود ، از یك تا پنج شماره گذاری شده اند. از دستگاههای الكترونیكی نیز درصورتیكه استاندارد باشند ، می توان استفاده كرد.

لباس بازیكنان
بازیكنان هر تیم باید دارای پیراهن و شورت یك رنگ و یك شكل باشند. جلو و عقب پیراهن و شورت باید یك رنگ باشد. لباسها از اعداد چهار تا پانزده شماره گذاری می شوند. شماره های جلوی پیراهن ده سانتیمتر و شماره های پشت پیراهن بیست سانتیمتر عرض دارند. رنگ شماره باید از رنگ پیراهن متمایز باشد. پیراهن های یك تیم باید یك رنگ و ساده باشد. پیراهن های یك تیم باید یك رنگ و ساده باشند. پیراهن های یك تیم باید یك رنگ و ساده باشند. پوشیدن پیراهن آستین دار مجاز نیست. پوشیدن تی شرت در زیر پیراهن مجاز نیست ، مگر اینكه با مجوز كتبی پزشك و همرنگ پیراهن باشد. پوشیدن زیرشورتی نیز درصورت همرنگ بودن با شورت بلامانع است. شماره ها باید برای منشی و داوران ، واضح و قابل رویت باشد. تبلیغات روی پیراهن موقعی مجاز است كه مانع دیدن شماره بازیكن نشود. در هیچ شرایطی نباید شماره از اندازه های اعلام شده كوچكتر باشد. تیم ها باید دو رنگ لباس (تیره و روشن) دراختیار داشته باشند. در هر مسابقه ، تیم اول (میزبان) باید لباس روشن بپوشد و تیم دوم (میهمان) لباس تیره رنگ داشته باشد. پایین پیراهن باید در داخل شورت قرار گیرد.
حداقل بیست دقیقه قبل از شروع مسابقه ، مربی موظف است اسامی كلیه بازیكنان ، كاپیتان ، پنج نفر بازیكن شروع كننده ، مربی و كمك مربی را به میز منشی ارائه نماید.


داوران
مسابقه معمولا با همكاری شش نفر داوری می شود. این افراد عبارتند از : سرداور و كمك داور كه توسط داوران نشسته یعنی : منشی ، كمك منشی ، وقت نگهدار و مسئول بیست و چهار ثانیه همراهی می شوند. در بعضی موارد ممكن است ناظر فنی نیز وجود داشته باشد كه بین منشی و وقت نگهدار قرار می گیرد و زمانیكه بازی متوقف باشد ، می تواند سرداور و داور را كمك و راهنمایی كند. داوران باید لباس مخصوص داوری به تن داشته باشند كه شامل پیراهن طوسی ، شلوار بلند مشكی ، كفش مشكی بسكتبال و جوراب مشكی است.


وظایف سرداور
سرداور باید تمامی تجهیزاتی كه مورد استفاده داوران قرار می گیرد ، از جمله ساعتها را بازرسی و تایید نماید. سرداور نباید اجازه دهد كه بازیكنان وسایل خطرناك همراه داشته باشند (وسایلی مانند انگشتر ، گردن بند ، گیره سر ، محافظ انگشت دست ، مچ و بازو و ...). سرداور در آغاز هر نیمه یا هر دوره بازی یا وقت های اضافی ، توپ را در دایره وسط زمین بین دو بازیكن مخالف به هوا می اندازد (جامپ بال). داور می تواند در موقعیت های خاصی بازی را قطع نماید اما تصمیم گیری درباره ادامه یا توقف بازی از اختیارات سرداور است. البته در این موارد ، سرداور مطابق مقررات عمل می نماید. سرداور هر وقت لازم بداند ، می تواند ورقه امتیاز را بررسی كند و بالاخره نظریات اعضای گروه داوری ، با تصویب او بعنوان نتیجه مسابقه اعلام می گردد. سرداور موظف است در مواردی كه در قانون پیش بینی نشده است ، تصمیم لازم را اتخاذ نماید.


وظایف داور
تشخیص و اعلام گل شدن توپ ، برعهده داور است. داور می تواند در موقعیت های خاص ، بازی را قطع كند. داوران ، بازی را بر طبق قوانین مربوطه اداره خواهند كرد و این اداره نمودن شامل به بازی گذاشتن توپ ، قطع كردن بازی و اعلام توپ مرده با به صدا درآوردن سوت در موقع لزوم است. از جمله وظایف داوران ، موارد زیر قابل ذكر است : به صدا درآوردن سوت برای متوقف ساختن هر نوع عمل بعد از اعلام توپ مرده ، تعیین جرایم خطاها ، اعلام تایم اوت برای استراحت ، اشاره كردن با سر برای داخل شدن بازیكن ذخیره به زمین بازی ، دادن توپ (نه پرتاب كردن) به بازیكن كه آن را از خارج زمین بهمان ترتیبی كه در این مقررات پیش بینی شده ، به داخل پرتاب كند ، شمردن آهسته ثانیه ها برای اجرای مقررات مربوط به پرتاب آزاد و به جریان انداختن توپ از بیرون بعد از خطای ده ثانیه.
مسئولیت اداره مسابقه از بیست دقیقه قبل از شروع تا خاتمه آن بعهده داوران است.


وظایف منشی و كمك منشی
منشی باید اسامی و شماره كلیه بازیكنان ، افرادی كه بازی را شروع می كنند و ذخیره هایی كه بعدا وارد زمین خواهند شد ، در جدول ثبت كرده باشد. او باید همواره مجموع امتیازات را داشته باشد. گل های 2 یا 3 امتیازی و پرتاب های آزاد به ثمر رسیده را ثبت نماید و همچنین خطاهای شخصی یا فنی بازیكنان را پس از اعلام ثبت كند ، پنجمین خطای بازیكن (در بازی های شامل چهار دوره ده دقیقه ای) را سریعا اعلام نماید. منشی باید زمانهای استراحت و محدودیت آن را اطلاع دهد. در ضمن باید جمع خطاهای هر بازیكن و تیم را همواره حاضر داشته باشد تا در موقع لزوم آن را اعلام نماید. همچنین منشی ، مسئول اعلام محدودیت خطای تیمی نیز هست. در ضمن مسئولیت تعویض جهت مالكیت تناوبی نیز بعهده منشی می باشد.


وظایف وقت نگهدار
وقت نگهدار ، مسئول نگهداری وقت بازی است. او باید سه دقیقه قبل از شروع نیمه ، داوران را آگاه سازد. در هنگام زمان استراحت ، وی مسئول راه اندازی ساعت است و باید 50 ثانیه پس از شروع زمان استراحت ، خاتمه آن را اعلام نماید. وقت نگهدار باید با صدای بوق خاتمه دوره ، نیمه یا وقت اضافی را اعلام كند.


وظایف مسئول بیست و چهار ثانیه
به محض دریافت توپ توسط بازیكن در زمین ، دستگاه بیست و چهار ثانیه شروع بكار می كند. تا زمانیكه تیم مقابل ، كنترل را به دست گیرد ، دستگاه متوقف می شود و هیچ ثانیه ای را نباید نشان دهد و مجددا بكار بیافتد كه این از جمله وظایف مسئول بیست و چهار ثانیه است.


وظایف كاپیتان
درصورت لزوم ، كاپیتان ، نماینده تیم در زمین خواهد بود. او اطلاعات موردنیاز را دراختیار داور قرار می دهد. كاپیتان با رفتار مودبانه و زمانیكه وقت مرده باشد ، از داور اطلاعات لازم را كسب می كند. درصورت عدم حضور مربی ، كاپیتان بعنوان مربی می تواند انجام وظیفه نماید.


وظایف مربیان
حداقل بیست دقیقه قبل از ساعت شروع بازی برابر برنامه هر مربی یا نماینده او باید فهرست كتبی اسامی و شماره بازیكنان خود را كه باید بازی را انجام دهند و نام كاپیتان ، مربی و كمك مربی را به منشی ارائه كند. حداقل ده دقیقه قبل از شروع بازی ، هر دو مربی باید اسامی داده شده را تایید و پنج نفری كه باید بازی را آغاز نمایند مشخص كنند. سپس جدول را امضاء نمایند. مربی تیم ’’الف‘‘ اولین مربی است كه باید این كار را انجام دهد. فقط مربی یا كمك مربی می توانند درخواست زمان استراحت نمایند. در هنگام تعویض بازیكن نیز باید او را به حالت آماده به میز منشی معرفی نمایند. فقط مربی كه نام او در جدول ثبت شده مجاز است در حالت ایستاده تیم را رهبری نماید و نفر جایگزین مربی نیز شامل همین قانون خواهد بود.

موفق باشید

نوشته شده در دوشنبه بیستم آذر ۱۳۹۱ساعت 18:56 توسط مصیب دیدارى.یونس خادمی| |

بسمه تعالی

طرح درس یک جلسه تربیت بدنی

نام آموزشگاه :   شهید خائفی           پایه تدریس :     دوم                                    تعداد دانش آموز:30 نفر

موضوع تدریس : پنجه در والیبال      امکانات : 5 عدد توپ والیبال و زمین والیبال        تاریخ : 07/07/91

زمان تدریس :    75دقيقه                     نام دبیر :  مصیب دیدار

 

زمان

تقسیم کار

محتوای مطالب

توضیحات

 

8 دقیقه

 

 

سازماندهی

 

تعویض لباس – آمدن به حیاط – حضور و غیاب و استقرار در حیاط مدرسه

 

 

 

7 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

15 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 8 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آماده سازی

 

 

 

 

 

 

 

 

گرم کردن عمومی : دویدن آرام به مدت 4 دقیقه که ابتدا با کمی راه رفتن آغاز می شود . بعد از پایان دویدن چند نفس عمیق و سپس حرکات کششی ابتدا دست ها را قلاب کرده و بدن و دستها را به طر بالا می کشیم همین حرکت را با رفتن روی پنجه و سپس پاشنه ی پا انجام می دهیم . بعد همین حرکت را به طرفین با خم شدن رو به جلو انجام می دهیم سپس مچ پاها را از پشت می گیریم و بعد از مکث 5 ثانیه رها می کنیم . بعد یک پا را داخل سینه جمع کرده و با دست ها نگه می داریم و سپس عوض می کنیم . پا ها را جفت کرده و خم    می شویم و انعطاف پذیری را در حالت ایستاده انجام می دهیم . بعد از این حرکت دست ها را سه بار به طرف زمین نزدیک کرده و سپس با شماره ی چهار دست ها را به کمر می گذاریم سپس پاها را بیشتر از عرض شانه ها باز می کنیم و با شمارش دست چپ را به روی پا ی راست و دست راست را به روی پای چپ قرار می دهیم و سپس دست ها را در وسط قرار داده و به شماره ی چهار دست ها را به کمر می گذاریم . این حرکت را سه بار تکرار می کنیم .  

 

گرم کردن اختصاصی: دست چپ را جلوب سینه با دست راست نگه داشته  ومی کشیم سپس دست را عوض می کنیم . بعد دست چپ را از پشت سر در حالت خمیده به طرف کتف راست می بریم وبا دست راست آرنج دست چپ را می گیریم بعد عوض می کنیم . در ادامه دست چپ را روبروی بدن کشیده به نحوی که پشت دست به طرف صورت باشد و با دست راست انگشتان دست چپ را به طرف پشت می کشیم عکس این حرکت یعنی انگشتان به طرف پایین و دست راست پشت دست چپ را فشار می دهیم . منسیخ نشده در این حالت دست ها پشت بدن قرار می گیرند . در ادامه دست ها را به طرفین کاملا باز کرده و پس از 10 ثانیه انگشتان دست را باز و بسته    می کنیم و بعد دست ها را آرام رها کرده و کتف ها را رو به جلو و عقب می چرخانیم.

 

در پایان پروانه زدن به جلو وطرفین , زانو بلند زدن و زیگزاگ به جلو و عقب و طرفین انجام می دهیم .

 

 

 

حرکات کششی با مکث 7 ثانیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرکات کششی با مکث 7 ثانیه

 

 

 

 

 

 

 

 

هر 30 ثانیه سه حرکت

 

 

 

 

7 دقیقه

 

 

 

 

 

 

30دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

مطالب آموزشی

 

  ارزشیابی ورودی : از دانش آموزان می پرسیم که آیا کسی می تواند این مهارت را انجام دهد .

 

توضیح شفاهی مهارت و نمایش عملی : پنجه یکی از تکنیک های مهم والیبال است که بازیکنان باید به آن مسلط باشند . برای گرفتن توپهای بالای سر و هنگامی که زمان کافی برای رفتن به زیر توپ وجود دارد از این تکنیک استفاده می کنند . در اجرای این فن بیشتر اهرم ها و مفاصل بدن نقش دارند . معمولا توپ های بالاتر از سینه را با این فن دریافت می کنند البته زمانی که توپ دارای سرعت و فشار زیاد نیست .برای زدن پنجه ابتدا باید گارد مناسب را بگیریم . به این صورت که در راست دست ها پای چپ کمی جلوتر از پای راست قرار می گیرد و زانو ها هم کمی خمیده می شوند . انگشتان دست را کمی بیشتر از حد معمول باز می کنیم کف دست ها را به طرف داخل انحنا می دهیم تا تماسی با توپ نداشته باشند . زاویه آرنج ها باید حدود 90درجه باشند انگشتان اشاره و شصت دست ها با هم یک مثلث را می سازند . از اهرم ها و مفاصل بدن هنگام دریافت و ارسال استفاده می کنیم . اما انگشتان دست انگشتان اشاره ابتدا به استقبال توپ می روند سپس انگشتان شصت بعد انگشتان وسط و سپس دو انگشت آخر که نقش تعادلی و هدایتی دارند . توپ را باید در بالا نزدیک پیشانی دریافت وبه طرف پیشانی طرف مقابل ارسال کنیم . سپس مهارت را به صورت عملی نمایش می دهیم .

 

 

 

 

 

10 دقیقه

 

 

 

اجرای تمرین : برای تمرین کردن ابتدا از دانش آموزان میخواهیم که گارد مناسب را بگیرند . هم گارد پاها و هم وضعیت دست ها . سپس حرکت را با باز و بسته کردن آرنج و دست ها و حرکت زانو ها انجام دهند . یعنی به صورت سایه پنجه بزنند .

بعد توپ ها را در اختیار دانش آموزان قرار می دهیم .

 

تمرین اول : دانش آموزان مطابق شکل در دو صف پشت سر هم قرار می گیرند و توپ را به صورتی که انگشتان اشاره و شصت تشکیل یک مثلث را بدهند مثل حالت پنجه زدن می گیرند و توپ را به زمین می زنند و دوباره می گیرند . سپس توپ را بالای سر پرتاب کرده و بالای پیشانی توپ را با حالت پنجه دریافت می کنند .

                         ( هر نفر سه بار تکرار )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

تمرین دوم : دانش آموزان ( الف ) توپ را گرفته و به طرف بالای پیشانی دانش آموز ( ب) پرتاب می کند دانش آموز ( ب) ابتدا توپ را گرفته , مکث می کند و سپس توپ را به طرف دانش آموز ( الف ) پرتاب می کند . بعد از انجام دادن هر کدام به انتهای صف خودشان می روند .

                      ( الف)                    ( ب )

     

                        ( هر نفر پنج بار بیشتر )

 

 

 

تمرین سوم : دانش آموزان ابتدا توپ را یک بار بالای سر با پنجه می زنند و سپس پاس می دهند . این تمرین را می توانیم روی تور انجام دهیم .

                                

                                    ( هر نفر هفت بار )

 

 

 

 

 

    

               ( الف)                                  ( ب )

 

( ج )

بعد از پایان تمرینات یک بازی می گذاریم که در آن دانش آموزان فقط با پنجه توپ را از روی تور رد می کنند . در ضمن این کار دانش آموزان ضعیف را شناسایی کرده و تمرینات با دیوار یا بالای سر را به آنها توصیه می کنیم .

 

 

5دقيقه

 

ارزشیابی نهایی

از دانش آموزان خواسته شوت جفت را انجام دهند ودر صورت هر ایرادی به رفع آن می پردازیم

 

 

 

10دقیقه

 

 

 

باز گشت به حالت اولیه

 

حرکات کششی : کشش دست ها و بدن به طرف بالا و طرفین , کشش دست ها به طرفین و نگه داشتن آنها به وسیله دست دیگر , حرکت انعطاف پذیری در حالت خمیده , و خم شدن و گرفتن انگشتان پا در حالتی که انگشتان پا به طرف بالا و مچ پا به طرف بیرون چرخش داشته باشد . بعد پا ها را باز می کنیم و با دو دست مچ پای مخالف را گرفته و سر را روی زانو قرار می دهیم . و بعد عوض می کنیم .

حرکات کششی که در گرم کردن استفاده شده است به شرط اینکه جنبش پذیری زیادی نداشته باشند .

جمع آوری وسایل , شست وشوی صورت و دست ها , تعویض لباس و آماده شدن برای کلاس بعد.

  

 

 

 

حرکات کششی با مکث     7 ثانیه

7دقیقه

اختتامیه

  شستن دست و صورت و  صف کردن دانش آموزان وهدایت دانش آموزان به کلاس  

 

 

نوشته شده در جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 14:29 توسط مصیب دیدارى.یونس خادمی| |

قانون 1- زمين بازي 

زمين بازي فوتسال بايد بشكل مربع مستطيل باشد.  طول زمين نبايد كمتراز 25 و بيشتر از 42 متر باشد و همچنين عرض آن حداقل و حداكثر 25 متر مي‏تواند باشد   ( اندازه اصلي 40×20 مانند زمين هندبال)

زمين بازي داراي كف پوش يا چمن ( در بازي هاي بين‏المللي) مي‏باشد.

1-  زمين بازي با خطوط مشخصي با عرض ۵سانتيمتر خط كشي مي‏شود.

2-  شعاع دايره وسط 3 متر است.

3- نقطه پنالتي اول 6 متر و پنالتي دوم 10 متر است.

4-  شعاع محوطه جريمه 6 متر است.

5-  قوس نقطه كرنر 25 سانتيمتر است.

6-  ابعاد دروازه 2×3 ( 3 متر طول و 2 متر ارتفاع)

7-  منطقه تعويضي روي خط طولي به فاصله 5 متر از خط وسط و به طول 80 سانتيمتر كه    40 سانتيمتر آن داخل زمين و 40 سانتيمتر ديگر آن خارج از زمين است رسم مي‏شود.

8-  تور را بايستي به پشت تير دروازه وصل نمود ( توردروازه مي‏تواند از الياف كنف، كتان و نايلون باشد).

قانون 2   توپ

توپ بازي بايد كروي و رويه آن بايد از چرم يا ساير مواد تأئيد شده باشد. ( توپ تنبل)

           1-   توپ بازي شماره 4 است.

2-  وزن توپ 400 تا 440 گرم.

3- محيط توپ 62 تا 64 سانتيمتر( در مسابقات رسمي كه زير نظر فيفا يا كنفدرايسون انجام مي‏گيرد بايد از توپهاي آزمايش شده كه داراي علائم استاندارد است استفاده شود و علائم تأئيد شده به اين شكل مي‏باشد.

الف:  نشانه رسمي (FIFA APPROVED)

قانون 3 - تعداد بازيكنان

 

تعداد بازيكنان يك تيم فوتسال 12 نفر مي‏باشد كه 5 نفر بازيكن اصلي ( حتماً يكي از آنها دروازه‏بان مي‏باشد) و 7 بازيكن ذخيره مي‏باشد:

           1- تعويض در فوتسال نامحدود است.

2- در شروع بازي حداقل افراد يك تيم همان 5 نفر است يعني اگر تيمي 4 نفره باشد بازي انجام نمي‏گيرد.

3- درصورت اخراج بازيكنان هرتيم به كمتر از 3 نفر رسيد مسابقه بايد تعطيل گردد.

4- كليه تعويض ها بايد از منطقه تعويض هر تيم انجام گيرد.

5- چنانچه در جريان بازي تعويض درست صورت نگيرد، داور بازي را قطع و بازيكن تعويضي را به بيرون مي‏فرستد و به بازيكن جانشين اخطار ميدهد و بازي را با يك ضر به آزاد غيرمستقيم به نفع تيم مقابل از محل توقف توپ مجدداً شروع نمايد ( چنانچه در داخل محوطه جريمه بوده باشد ضربه آزاد غيرمستقيم بايستي از نقطه‏اي از خط 6 متري كه نزديكترين فاصله با محل توقف داشته باشد زده شود).

قانون 4- وسايل بازيكنان

وسايل معمولي هربازيكن شامل پيراهن، شورت، جوراب، ساق بند و كفش ( ته صاف) مي‏باشد.

       تذکر: وسايل بازيكنان نبايد براي ديگران خطرناك باشد.

1- پيراهن بازيكنان بايد داراي شماره باشد.

2- دروازبان مي‏تواند شلوار بلند بپوشد.

3- رنگ پيراهن دروازبان با ديگر بازيكنان بايد متمايز باشد.

4- كفش بازيكنان بايد از نوع كتاني يا چرم با كف لاستيكي باشد.

قانون 5- داور اصلي ( سرداور)

براي اداره هر بازي يك داور اصلي تعيين مي‏گردد كه اختيارات و قدرتي را كه قانون به او تفويض نموده است به محض ورود به زمين بازي شروع و به محض خروج از آنجا پايان مي‏يابد.

           1-داور بايد قوانين را اجرا كند.

2- گزارش بازي را تنظيم كند.

3- تعطيلي كامل بازي و معلق كردن آن بعهده داور اصلي است.

4-تصميم گيري در مورد توپ ، اخطار و اخراج.

5- مقابله با هرگونه اعمال غيرقانوني.

6-از جريمه كردن احساسي خودداري نمايد.

7-قطع بازي در صورت مشاهده كردن بازيكن مصدوم شده ( بطور شديد)

 

قانون 6 - داور دوم ( كمك داور)

 

در هربازي يك داور دوم ( كمك داور) تعيين مي‏گردد كه در سمت مخالف سرداور قرارگرفته و انجام وظيفه مي‏نمايد.

1- در نبودن داور سوم و وقت نگهدار وظيفه دارد كه 2 دقيقه زمان اخراج بازيكنان را محاسبه نمايد.

2-  اطمينان از درست اجرا شدن تعويض.

3- محاسبه 1 دقيقه تايم اوت.

توجه*

اگر سرداور و داور دوم همزمان براي يك خطا سوت بزنند، اگر اختلاف نظر داشته باشند، سرداور تصميم نهايي را مي‏گيرد.

قانون 7 - داور سوم - وقت نگهدار

 

در هر بازي يك داور سوم و يك وقت نگهدار بايستي تعيين شود كه در خارج از زمين بازي، در امتداد خط مياني و درهمان سمت منطقه تعويض قرارگيرد.

            1- در بازي بين‏المللي بايد داور سوم و وقت نگهدار جداگانه تعيين شود ولي در بازي‏هاي معمولي

وظيفه هر دو را يك نفر مي‏تواند انجام دهد.

2- استارت كرنومتر بعد از سوت داور و توقف آن در موقع توقف بازي.

3- كنترل يك دقيقه تايم اوت.

4- محاسبه دو دقيقه زمان براي بازيكن جانشين.

5- اعلام پايان نيمه اول و پايان كل بازي با سوت يا هر وسيله زنگ دار ديگر.

6-ثبت 5 خطاي اول هر تيم و اعلام آن به داورها.

7- يادداشت نمودن گل ها و شماره بازيكن گل‏زننده.

8- ثبت نام بازيكنان اخطاري و اخراجي.

9-جايگزين شدن به جاي داور يا كمك داور در صورت پيش آمدن مشكل.

 قانون 8- مدت بازي

 

وقت بازي دو نيمه 20 دقيقه‏اي بصورت فعال مي‏باشد.

            1- هرتيم مي‏تواند يك تايم اوت 1 دقيقه‏اي در هر نيمه داشته باشد.( تيم نمي‏تواند تايم را براي نيمه بعد نگه بدارد)

2- بازيكنان در تايم اوت بايد كنار خط طولي بايستند ودستورات مربي را بگيرند.

3- زمان استراحت بين دونيمه نبايد از 10 دقيقه تجاوز كند.

 

توجه:   (اگر بازي نياز به نتيجه غيراز مساوي داشته باشد بازي به وقت اضافه كشيده مي‏شود ودر وقت اضافي نبايد تايم اوت گرفته شود).

                                قانون 9- شروع بازي

 

بازي در آغاز به صورت قرعه كشي با سكه انجام خواهد گرفت بدين صورت كه برنده سكه اختيار انتخاب زمين را دارد و تيم بازنده شروع كننده بازي مي‏باشد.

1 از ضربه شروع مي‏توان مستقيماً گل زد.

2-سوت شروع را داور اصلي مي‏زند.

3-ضربه بايد رو به جلو زده شود.

4- فاصله مدافعين در هنگام شروع بازي نبايد از 3 متر كمتر باشد.

 

قانون 10 - توپ در بازي و خارج ازبازي

 

توپ به هنگامي كه خارج از بازي است كه به طور كامل از خط طولي و يا از خط دروازه چه از هوا و چه از زمين گذشته باشد و بازي توسط داور قطع شده باشد.  توپ در بقيه اوقات ديگر از آغاز تا پايان مسابقه در بازي است.

1- اگر توپ به سقف برخورد كند از نزديكترين محل به خطوط زمين يا ضربه اوت توسط تيم مقابل انجام مي‏شود.

2- ساير شرايط مانند فوتبال معمولي است.

3- دروازبان مي‏تواند در جريان بازي توپ را با دست كنترل كرده و مستقيماً به زمين حريف بفرستند.

 

پرتاپ دروازبان اگر مستقيماً وارد دروازه شود گل به حساب نمي‏آيد ( در جريان بازي نيز اگر    پرتاب كند و گل شود قبول نخواهد بود).

4-  دروازبان در جريان بازي مي‏تواند توپ را با پا شوت كند واگر وارد دروازه شد گل حساب مي‏شود.

 

      قانون 11- روش بدست آمدن گل

 

به جز مواردي كه در اين قوانين مستثني شده يك گل وقتي به حساب مي‏آيد كه تمام توپ از خط دروازه بين تيرهاي عمودي و افقي عبور كرده باشد به شرطي كه بازيكني از تيم مهاجم توپ را با دست يا بازو، پرتاب، حمل يا هل نداده باشد.

برنده بازي تيمي خواهد بود كه گل بيشتري زده باشد.  اگر گلي بدست نيايد يا به تعداد مساوي گل زده شود بازي مساوي محسوب مي‏شود. ( مگر در مواردي كه حتماً بايد بازي نتيجه داشته باشد).

1- روش گل زدن مانند فوتبال معمولي است.

2-اما اگر دروازبان پرتاب را مستقيماً با دست وارد دروازه حريف نمايد گل قابل قبول نخواهد بود.

 

               قانون 12- خطاها و رفتار ناشايست

 

تمام خطاها مانند فوتبال معمولي است شامل:

1-  لگد زدن به حريف يا اقدام به آن.

2-پشت پازدن به حريف

3-پريدن روي حريف

4- تنه شديد و خطرناك

5-به حريف از پشت و يا با شانه تنه بزند

6- زدن حريف يا اقدام به آن يا به سوي او آب دهان پرتاب كند

7- گرفتن حريف.

8- هل دادن

9-تكل زدن يا اقدام به تكل خطرناك ( دروازبان از اين مورد در محوطة خود مستثني است)

10-لمس كردن توپ با دست

چنانچه بازيكني سهواً يا از روي بي احتياطي يا با نيروي نامتعادلي با بيش از اندازه يكي از 10 خطاي بالا را در داخل محوطه جريمه خود عليه حريف مرتكب شود بدون توجه به محل توپ، به شرطي كه توپ در بازي باشد با يك ضربه پنالتي جريمه خواهد شد.

هرگاه بازيكني يكي از چهار خطاي زيرا مرتكب شود، با يك ضربه آزاد غيرمستقيم به نفع تيم مقابل از محل وقوع خطا جريمه خواهد شد ( مگر اينكه خطا درداخل محوطه جريمه اتفاق افتاده باشد كه در اين حالت ضربه آزاد غيرمستقيم بايستي از نقطه‏اي از خط 6 متري كه نزديكترين فاصله را با محل خطا داشته باشد، زده شود)

1- بازي كردن به نحوي كه به عقيده داور خطرناك باشد ( مانند اقدام به زدن توپ در حاليكه توپ در دست دروازبان است)

2-زماني كه با توپ بازي نمي‏كند و عمداً حريف را سد كرده است ( يعني بين حريف و توپ بدود يا بدن خود را طوري قراردهد كه براي حريف ايجاد مانع كند)

3-به دروازبان حمله كند (‌به جز در مواردي كه دروازبان از محوطة خود خارج شده باشد)

4- وقتي به عنوان دروازبان بازي مي‏كند:

الف: گرفتن توپ با دست بعد از پاس بازيكن خودي.

ب: نگه داشتن ( بازي كردن با توپ) در زمين خود بيش از 4 ثانيه.

ج:بعد از رها كردن يا رفع توپ يا پرتاب كردن با دست قبل از اينكه توپ به نيمه زمين حريف برود و يا حريف آن را لمس كند، توپ را از هم‏تيمي خود دريافت نمايد.

·     بايد يك ضربه آزاد غيرمستقيم به نفع تيم مقابل از محلي كه خطا اتفاق افتاده اعلام شود.    ( اگر اين خطا در داخل محوطه جريمه اتفاق افتاده باشد، ضربة آزاد غيرمستقيم بايد از نقطه‏اي روي خط 6 متر كه نزديكترين فاصله با محل خطا بوده زده شود.

          موارد اخطار

     بازيكني اخطار خواهد گرفت كه يكي از حركات زير را انجام دهد:

                        1- مكرراً قوانين باري را نقض كند.

2- شروع مجدد بازي را به تأخير اندازد

3-مرتكب رفتارهاي غيرورزشي شود.

4- اعتراض به تصميم داوران

5-رعايت نكردن فاصله لازم در هنگام شروع مجدد بازي

6- ترك كردن عمدي زمين بدون اجازه داور

( جهت تخلف هاي فوق، داوران بايستي علاوه بر اخطار مربوط به شرطي كه نقص قانون شديدتري صورت نگرفته باشد يك ضربة آزاد غيرمستقيم به نفع تيم مقابل از محل وقوع خطا اعلام كنند)

                                   موارد اخراج

 

زماني كه بازيكن اقدام به يكي از 7 خطاي زير كند بايد به او كارت قرمز نشان داده شود( 2 دقيقه بعد بازيكن جايگزين مي‏گردد.)

1-  مرتكب خطاي شديد در بازي شود.

2- مرتكب برخورد زننده شود.

3- پرتاب آب دهان برروي حريف

4- زدن توپ با دست بطوري كه حريف را از يك گل يا موقعيت آشكار گل محروم نمايد         ( اين عمل شامل دروازبان در داخل محوطه جريمه خودش نمي‏شود)

5-موقعيت آشكار گل حريف را كه به سمت دروازه او درحال پيشروي مي‏باشد با ارتكاب خطايي كه جريمه آن ضربه آزاد مستقيم يا ضربه پنالتي است، سلب نمايد.

6-كلمات ركيك بر زبان بياورد.

7- اخطار دوم را دريافت كند.

·     بازيكني كه از زمين اخراح مي‏گردد نمي‏تواند به بازي برگردد و همچنين نمي‏تواند روي نيمكت ذخيره بنشيند و حتماً بايد به رختكن هدايت شود. تيم وي 2 دقيقه بعد از اخراج مي‏تواند تكميل شود، مگر قبل از پايان 2 دقيقه گلي دريافت كرده باشد.  در اين موارد شرايط زير بايد اعمال شود.

                   الف: وقتي 5 بازيكن در مقابل 4 بازيكن وجود داشته باشد، اگر تيمي كه تعداد بازيكن                      بيشتري دارد گل بزند آنگاه تيم 4 نفره مي‏تواند تكميل شود. 

                  ب: چنانچه هردو تيم 4 نفره باشند و گل زده شود هر دوتيم كامل مي‏شود.

                  ج: چنانچه تيمي كه بازيكنان كمتري دارد گل بزند، بازي بدون تغيير تعداد بازيكنان ادامه پيدا               مي‏كند.

                د: اگر تيمي پيش از يك بازيكن بيرون داشته باشد تيمي كه داراي تعداد بازيكنان بيشتري                  مي‏باشد گل بزند فقط 1 بازيكن مي‏تواند جايگزين شود.

                              قانون 13- ضربه آزاد

 

                                              ضربات آزاد تحت دو عنوان دسته بندي مي‏شوند:

                     1- ضربات آزاد مستقيم ( كه از آن ضربات مي‏توان مستقيم به تيم حريف گل بزند)

                      2- ضربات آزاد غيرمستقيم ( كه از آن ضربات نمي‏توان به تيم حريف گل زد مگر اينكه                   قبل از ورود به دروازه حريف توسط بازيكن ديگري به غيراز زننده ضربه آزاد لمس يا                   بازي شده باشد)

·                       حداقل فاصله‏اي كه بايد رعايت شود 5 متر مي‏باشد.

                           ( بايد توجه داشته باشيد كه هنگام زدن ضربة آزاد توپ بايد ساكن باشد و زننده                                ضربه تا زماني كه توپ توسط بازيكن ديگري لمس يا بازي شده باشد، نبايد دو                        مرتبه با آن توپ بازي كند)

·                    ضربه در زمان 4 ثانيه بايد زده شود در غيراينصورت به تيم حريف داده خواهد شد.                       

                        ( در زمان ضربه كرنر اگر قانون 4 ثانيه رعايت نگردد دروازبان از داخل محوطه خودي                                شروع كننده مجدد بازي مي‏باشد)

·                      جهت تشخيص ضربه آزاد غيرمستقيم از ضربة آزاد مستقيم، داوران بايد به هنگام               اعلام يك ضربه آزاد غيرمستقيم براي نشان دادن نوع خطا دست خود را بالا               برده و تا زماني كه توپ توسط بازيكن ديگري لمس يا بازي شده باشد، دست خود را                در آن وضعيت نگه دارند.

 

        قانون 14- خطاهاي جمع شده

 

 1 -  هرتيم از ابتداي شروع بازي هر يك از 10 خطايي كه جريمه آن ضربه آزاد مستقيم است  (‌10 گانه) را مرتكب شود يك خطا در برگ داوري ثبت شده و هرگاه تعداد خطاهاي آن در يك نيمه به 5 رسيد از خطاي ششم يكي از خطاهاي ذكـر شـده ( 10 گانه) را مرتكب شود با يك ضربه آزاد مستقيم بدون حضور موانع از روي نقطه پنالتي دوم (‌10 متري) و يا محل وقوع خطا طبق مقرراتي كه در زير توضيح داده خواهد شد، جريمه مي‏گردد.

         الف:  اگر خطاي ششم به بعد بين نقطه پنالتي دوم و خط دروازه تيم خطا كننده باشد، از مهاجم كه حق زدن ضربه را دارد پرسيده مي‏شود كه از روي نقطه پنالتي دوم تمايل دارد ضربه را بزند و يا از محل وقوع خطا، اين به اختيار مهاجم است.

       ب: براي اجراي ضربه پنالتي دوم، بازيكنان مي‏بايست به فاصله 5 متر بعد از توپ و پشت ضربه زننده قراربگيرند.

       ج: زننده ضربه بايد به قصد زدن گل ضربه بزند و مجاز نيست توپ را به بازيكن ديگري پاس دهد.

       د:  اگر بازي به وقت اضافي كشيده شود همه خطاهاي اتفاق افتاده در نيمه دوم در جمع خطاهاي وقت اضافه به حساب مي‏آيد.  

 

 جرايم 

براي هر گونه نقص اين قانون:

                  الف:  توسط تيم مدافع ( چنانچه توپ گل نشود، ضربه بايستي تكرار شود.)

                     ب: توسط تيم مهاجم ( به جز زننده ضربه، چنانچه توپ گل شود، گل بايستي مردود اعلام شده و ضربه تكرار شود.)

         نكته مهم: ( بايد توجه داشت براي 5 خطا اول تيم مدافع مي‏تواند سدكند ولي از خطاي ششم به بعد حق سد كردن را ندارد)

    قانون 15-  ضربات پنالتي

 

1-  ضربه پنالتي اصلي بايد زننده اش مشخص باشد.

2-  ضربه زننده بايد توپ را رو به جلو بزند.

3- بازيكناني كه نزديك به توپ هستند بايد حداقل 5 متر فاصله داشته باشند و همه خارج از قوس جريمه باشند.

                                       قانون 16- ضربه اوت

 

هرگاه تمام توپ از خط طولي، چه از روي زمين چه از هوا بگذرد توپ بايستي از محلي كه خارج شده، توسط يكي از بازيكنان تيم مقابل بازيكني كه آخرين مرتبه آن را لمس نموده است، به داخل بازي به هرجهت، با پا زده مي‏شود.

1- توپ بايد روي خط و ساكن باشد.

2-قسمتي از پا ي زننده مي‏تواند روي خط يا بيرون خط طولي باشد.

3- حريف بايد فاصله 5 متر را رعايت كند.

4-اگر زننده پيش از 4 ثانيه مكث كند ضربه به تيم حريف داده خواهد شد.

5-ضربه زننده نمي‏تواند دوبار با توپ بازي كند ( يعني وقتي اوت را مي‏زند تا قبل از اينكه به بازيكن ديگري توپ برخورد نكند نمي‏تواند با آن بازي كند)                                                                                  

                         قانون 17- پرتاب دروازه

 

1-  دروازبان موقع پرتاب توپ با دست بايد در محوطه جريمه باشد.

2-­  به محض پرتاب توپ دروازه به بيرون بازي قانوني خواهد بود.

3-  حريف بايد بيرون محوطة جريمه باشد.

4- پرتاب توپ توسط دروازه بان بايد درمدت زمان 4 ثانيه اجرا شود.

5- دروازبان مي‏تواند به هرنقطه از زمين كه مي‏خواهد توپ را پرتاب نمايد.

6-پرتاب دروازبان اگر مستقيماً وارد دروازه شود گل محسوب نخواهد شد.

7- دروازه در حال بازي مي‏تواند توپ را با پا شوت كند واگر وارد دروازه شد گل محسوب مي‏گردد.

 

 

جرايم

 

1-      بعد از پرتاب اوت دروازه، دروازبان نمي‏تواند توپ را ازهم تيمي خود دريافت نمايد مگر اينكه توپ به زمين حريف رفته باشد و يا اينكه در زمين متعلق به خود يا حريف لمس يا بازي شده باشد.

2-       دروازبان در هر قسمتي از زمين متعلق به خود اگر توپ را چه با پا و چه با دست در جريان بازي كنترل نمايد نبايد پيش از 4 ثانيه در اختيار داشته باشد ولي دروازبان در زمين حريف مي‏تواند مانند ساير بازيكنان بيش از 4 ثانيه مالكيت توپ را داشته باشد و با پا بازي كند.

 

    قانون 18 -  ضربه كرنر

 

هرگاه تمام توپ توسط يكي از بازيكنان تيم مدافع از خط دروازه به استثناي قسمتي كه بين دو تير عمودي واقع شده عبور داده شود بايستي يك ضربه كرنر به نفع تيم مهاجم اعلام شود.

1- ضربه كرنر بايد با پا زده شود.

2- فاصله 5 متر تيم مدافع بايد رعايت شود.

3- اگر ضربه كرنر پيش از 4 ثانيه بطول انجاميد- دروازبان شروع كننده مجدد بازي است.

4- زننده ضربه نمي‏تواند 2 بار با توپ بازي كند

·         ضربات پنالتي جهت تعيين تيم برنده در صورت تساوي

درصورتي كه جهت تعيين تيم برنده مسابقه ضربات پنالتي بايد زده شود،

 

شرايط زير مي‏بايست اعمال شود:

1-  داور اصلي بايد دروازه‏اي را كه تمام ضربات بايستي به آن زده شود انتخاب كند.

2- تصميم گيري در مورد اينكه كدام تيم بايد ضربه اول را بزند توسط داور اصلي و بعد از قرعه‏كشي با سكه انجام مي‏گيرد.

3-  برنده سكه اولين ضربه را مي‏زند.

4-   كاپيتان ( مربي) بايد نام زنندگان ضربه را از بين 12 نفر ليست اوليه به داور بدهد.

5-     اگر تيمي تعداد كمتري دارد بايد تيم مقابل به همان تعداد بازيكنانش را خارج كند تا پنالتي دور اول بطور برابر زده شود يعني ( 5 به 4 باشند - تيم 5 نفره بايد يك نفر را كنار بگذارد و 11 به 11 پنالتي ها را شروع كنند)

6-          اگر ضربات در دور اول مساوي بود ضربات توسط ذخيره ها يكي يكي ادامه مي‏يابد.

7-        هركس بعنوان دروازبان مي‏تواند داخل دروازه قرار بگيرد.

8-          بازيكنان اخراجي حق ندارند در ضربات شركت كنند.

 

* 5 نفر اول از بين 12 نفر ليست اصلي انتخاب مي‏شوند نه افرادي كه آخرين لحظه در زمين بوده‏اند.

 

نوشته شده در جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 14:20 توسط مصیب دیدارى.یونس خادمی| |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت